28/02/21 - 04:46 AM


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มโนธรรม

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: คดีกัญชา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2021, 05:38:54 PM »
กัญชา (ยาเสพติดประเภท 5)

  ก็มีข้อมูลที่ทำให้ ประชาชนทั่วไป เข้าใจผิด หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน  ในเรื่องกัญชา   อาจเข้าใจว่า สามารถปลูกได้อย่างเสรี หรือครอบครองได้ โดย ไม่มีความผิด  แต่ในความเป็นจริงแม้จะอนุญาตให้ปลูกได้ หรือครอบครองได้ แต่ก็มีเงื่อนเงื่อนไข  มากมายพอสมควร ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้รอบคอบก่อน....ขอแนะนำให้ไปอ่านรายละเอียด พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 คงพอจะเข้าใจได้...ด้วยความปรารถนาดี ครับ

2
ปัญหาแรงงาน

   หลักการ....  นายจ้างอาจเลิกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย  ตาม พรบ.คุ้มครองแรงฯ ม.119..

มาตรา ๑๑๙  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

(๒) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด

(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๖) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ในกรณี (๖) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้

   ก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงว่า คุณมีเงื่อนไขใด ตาม ม.119  ที่จะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชยหรือไม่...ถ้ามั่นใจว่า ยังปฏิบัติตนไม่เข้าเงื่อไข ตาม ม.119  ถ้าจะให้ลาออก  ก็ต้องใช้การเจรจา  ถ้าไม่ได้ผล  คงต้องฟ้องศาลแรงงาน...

3
การเปลี่ยนแปลงสัญญา

   หลักการ...สามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้เสมอ  แต่ต้องเจรจากับคู่สัญญาให้เข้าใจตรงกัน...แนวทางปฏิบัติก็ต้องไปเจรจากับคู่สัญญา  เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสัญญา...

4
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: สอบถามเรื่องกัญชาค่ะ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2021, 08:46:19 AM »
ขั้นตอนการดำเนินคดี

  ถ้าไม่มีเงินประกันตัว(ขอปล่อยตัวชั่วคราว) ก็คงนำไปฝากขังที่เรือนจำ นัดละประมาณ 12 วัน  เมื่อมีการขึ้นศาล  ถ้าให้การรับสารภาพ  ขั้นตอนการสืบพยานคงไม่ยุ่งยากอะไร อาจมีการสืบพยายฝ่ายโจทก์ (อัยการ) เพื่อยืนยันว่ามีการทำผิดจริง ศาลอาจจะมีคำพิพากษาคดีในวันนั้นได้  หรือในนัดต่อไป (เป็นเรื่องการปฏิบัติงาน คงไปกำหนดเวลาชัดเจนไม่ได้) ถ้าไม่มีการขอประกันตัว ก็คงนำไปฝากขังอีก....เมื่อมีคำพิพากษาออกมา  เช่นให้ลงโทษจำคุก  2 ปี  ก็มีช่องทางขอปล่อยตัวคราว(ประกันตัว) เพื่อขอยื่นอุทธรณ์ได้...ความเห็น...ถ้าให้การรับสารภาพแต่แรก  อาจจะโชคดี ไม่ถูกจำคุกก็ได้  เพราะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย....ควรจะมีทนายความช่วยเหลือ อย่างจริงจัง  ทนายขอแรงที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาล  น่าจะให้ความช่วยเหลือได้ ครับ

5
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: สอบถามเรื่องกัญชาค่ะ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2021, 04:15:48 AM »
กัญชา

    ก็ต้องถามนายร้อยเวรเจ้าของคดีว่า  ถูกตั้งข้อหาอะไร..ตามข้อเท็จจริง..ถ้าปลูกต้นกัญชา   อาจจะ...ถูกตั้งข้อหา ผลิต  จะมีโทษจำคุก 2-15 ปี ปรับ สองแสนบาทถึง หนึ่งล้านห้าแสนบาท ( ม.75 วรรค 1) ควรให้การรับสารภาพแต่แรก   ในเมื่อมีปริมาณเพียงเล็กน้อย  ศาลคงปรานีลงโทษสถานเบา...

6
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: คดีกัญชา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2021, 04:06:07 AM »
ยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา)
 
     จะครอบครองเพื่อจำหน่าย  หรือเพียงครอบครอง  เป็นปัญหาข้อเท็จจริง  ก็ต้องหาพยานหลักฐานมานำสืบ เพื่อให้เห็นจริงตามที่อ้าง  คงต้องว่ากันหลายยก  ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ตามที่กล่าวอ้าง  อาจต้องรับโทษเต็ม  เข้าทำนองสู้ติดแน่  แพ้ติดนาน....ตามความเห็น   การให้การรับสารภาพแต่แรก  น่าจะมีประโยชน์มากกว่า เพราะอัตราโทษก็ไม่แตกต่างกันมากมายนัก  การรับสารภาพย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษ ศาลคงปรานีลงโทษสถานเบา....ด้วยความปรารถนาดี ครับ

  ข้อมูล  ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ

 - การครอบครอง  มีโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท...(ม.76 วรรค 1)
  -การครอบครองเพื่อจำหน่าย(ไม่เกิน 10 กก.) มีโทษจำคุก 2-10 ปี ปรับ สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท...(ม.76/1 วรรค1)

7
พรบ.ยาเสพติดฯ ฉบับล่าสุด

   ม.97  ก็ยังใช้ดังเดิมไม่มีการแก้ไข...

มาตรา ๙๗ ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือ
ภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่
ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

8
เงินทดแทน
  กรณีเจ็บป่วย  จ่าย รายเดือน  70%  ไม่เกินหนึ่งปี ( ม.18  พรบ.เงินทดแทนฯ)  ตามกฎกระทรวง .จ่ายเงินฟื้นฟูฯ  ไม่เกินวันละ 200  บาท ค่าบำบัดฯไม่เกินวันละ 100 บาม  รวมแล้วไม่เกิน 24,000  บาท...เรื่องนี้มีรายละเอียดและข้อเท็จจริง มากมายพอสมควร  ขอแนะนำให้เข้าไป ที่เว็บกฤษฎีกา ( www.krisdika.go.th) เลือก เมนู พรบ./พระราชกำหนด หมวด ง.  เพื่อดู พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และกฎกระทรวงฯ จะมีรายเอียดครบถ้วน ครับ 

9
ปลอมแปลงเอกสาร/ใช้เอกสารปลอม

 ถ้ามีข้อเท็จจริง ตาม ปอ. ม.56 ม.78  อาจจะเป็นไปได้ที่ได้รับการรอการลงโทษไว้(รออาญา)...แต่จะให้ตอบแบบฟันธงว่า ศาลจะเพียงสั่งปรับ และให้รออาญาไว้ ดูจะเป็นคำตอบที่ไม่เหมาะสม น่าละอายใจ เพราะเป็นดุลพินิจของศาลเท่านั้น

10
ครอบครองยาเสพติด

  ถ้า...ถูกตั้งข้อหาครอบครองฯ คงมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ  20,000 บาท ถึง 200,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ ม.67 เรื่องการประกันตัว เป็นดุลพินิจของศาล  (คงประมาณ1- 2 แสนบาท)  ถ้ากระทำความผิดจริง ควรรับสารภาพแต่แรก   และถ้าสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามยาเสพติด(ม.100/2)ศาลคงปรานีลงโทษสถานเบา...

11
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: สัญญาจ้าง
« เมื่อ: มกราคม 20, 2021, 08:47:25 AM »
การจ้างงาน

      "สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า" ตาม พรบ.คุุ้มครองแรงงานฯ ม.17 วรรคแรก คุณก็เข้าใจถูกต้องแล้ว  แต่..นายจ้างและลูกจ้าง  ก็เสมือนญาติสนิท การจะลาจากกันก็ควรแจ้งล่วงหน้ากันตามสมควร ถ้ายึดหลักการของกฎหมายเป็นสำคัญ  อาจจะมีปัญหากับนายจ้างได้ จากกันด้วยดี น่าจะดีกว่า  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

12
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: นายจ้างจะฟ้อง
« เมื่อ: มกราคม 05, 2021, 07:19:57 AM »
การฟ้อง

  การลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  อาจทำให้เกิดเสียหาย   นายจ้างอาจจะฟ้องฐานละเมิดได้  แต่ควรหาคนกลางช่วยเคลียร์   และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามควร เรื่ิองน่าจะจบลงด้วยดี การจะไปทำการใหม่ก็ราบรื่น ถ้าปล่อยให้มีการฟ้องร้อง   ย่อมไม่เกิดผลดีต่อชีวิต  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

13
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: สอบถามหน่อยครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2020, 10:42:07 AM »
ประวัติอาชญากรรม

  ตามที่เล่ามา เป็นคดีเล็กน้อย  อาจไม่มีการดำเนินการใดๆก็ได้    แต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง  ควรมีการสอบประวัติฯ ปัจจุบันมีช่องทางตรวจสอบได้ง่ายๆ ลองค้นหาดูครับ

14
เรื่องในครอบครัว
ตอบ...
1.  ควรมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ทั้งสองคน  เพื่อป้องกันปัญหา  หรือต้องพิสูจน์กันในอนาคตให้ยุ่งยาก
2.  คนต่างชาติ อาจจะมีปัญหาเรื่องการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาจต้องห้ามฯ  ก็สอบถามรายละเอียดจากเจ้าพนักงานที่ดิน ย่อมให้ความกระจ่างได้

15
เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯ  ซึ่งย่อมมีระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของพวกเขาอยู่แล้ว  คงไปก้าวล่วงว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่  หรือจะถูกจำคุกหรือไม่ จึงไม่สามารถตอบได้  ทางแก้ไขที่ง่ายที่สุด ก็คือทำตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำจะปลอดภัย...

หน้า: [1] 2 3 ... 10