14/07/20 - 23:33 PM


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มโนธรรม

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
เงินชดเชย

  จะได้รับต่อเมื่อถูกเลิกจ้างไม่ป็นธรรม  ถ้าไม่ลาออกเอง  หรือมีสัญญาเลิกจ้าง คงไม่ได้รับเงินชดเชย..

2
การลาออก

  ต้องบอกกล่าวล่วง  ตามที่คุณบอก  ถูกต้องแล้ว  เมื่อไม่บอกฯ นายจ้างคงอ้างว่าเกิดความเสียหาย จึงไม่จ่ายค่าคอมฯ จะฟ้องร้องก็ได้ แต่ดูข้อต่อสู้ของนายจ้าง อาจสมน้ำสมเนื้อกัน  ก็ต้องพิจารณาดูเอาเอง...

3
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: มีข้อสงสัยครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2020, 12:33:59 PM »
การรับผิดทางอาญา

 การทะเลาะวิวาท เป็นความผิดอาญา  มีโทษ ปรับไม่เกินห้าพันบาท (ปอ. ม.372)  เป็นคดีลหุโทษ คือความผิดเล็กๆน้อยๆ อาจไม่มีการแจ้งความก็ได้

4
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: จะต่อสุ้คดี
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2020, 12:28:51 PM »
เมื่อถูกดำเนินคดี

  เมื่อมีหมายเรียกควรไปตามหมายเรียก  ถ้าไม่ไปฯ อาจจะถูกออกหมายจับ...  ภาพจากวงจรปิด จะเป็นตัวคุณหรือไม่  คุณย่อมรู้ตัวดี   ถ้าไม่ใช่ฯ ก็ต้องต่อสู้คดีอย่างเต็มที่  ถ้าใช่ฯ ก็ควรรับสารภาพแต่แรก...  ถ้าจะต่อสู้คดี ควรมีทนายความช่วยเหลือ...

5
วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)

  ก็ต้อง เป็นไป ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.30...คือจะตัดสิทธิ์ออกทุกปีไม่ได้...ถ้ามีการเลิกจ้าง ถ้าลูกจ้างยังไม่ใช่สิทธิ์ ลาพักผ่อนฯ (ปีละ  6 วัน) นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันพักพักผ่อนฯ ตาม ม.67...อย่างไรก็ตาม  นายจ้าง/ลูกจ้าง  คงไม่ต่างจากญาติสนิท  มีอะไรก็หาทางเจรจากันด้วยดี   การฟ้องร้องควรเป็นทางเลือกสุดท้าย  ด้งยความปรารถนาดี ครับ

มาตรา ๓๐  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

                     ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้

                     นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้

                    สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา ๑๑๙ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๓๐

        ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๓๐

6
การย้ายสถานประกอบการฯ
 เรื่องแบบนี้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ ม.120  บอกขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจน ค่อยๆอ่าน คงเข้าใจ และปฏิบัติได้  ครับ...ถ้ามีปัญหา ก็ร้อง พนักงานตรวจแรงงาน ในท้องที่ที่ทำงาน  คงมีช่องทางช่วยเหลือได้...

มาตรา ๑๒๐  นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด

      ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

        หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘

       ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือค่าชดเชยพิเศษตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด

      ในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรคสาม ให้นายจ้างยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

 

7
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: จะสู้ได้ไหมค่ะ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2020, 12:00:52 PM »
การแจ้งข้อหา

  เป็นหน้าที่ของตำรวจ และอัยการ  ศาลคงไม่มาตั้งข้อหาใหม่ (น่าจะมีการเข้าใจคลาดเคลื่อน) ส่วนการต่อสู้คดี สามารถทำได้เสมอ   แต่ควรมีทนายความช่วยเหลือ  แต่คงบอกไม่ได้ว่า ผลจะเป็นอย่างไร...

8
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: สอบถามข้อมูล
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2020, 01:54:09 PM »
คดียาเสพตติด

   คงจะถูกตั้งข้อหาครอบครอง เพื่อจำหน่าย  ถ้ามีปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม (ตามข้อเท็จจริงน่าจะเกินฯ)จะมีโทษ จำคุกตลอดชีวิต ปรับ 1-5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต ( ม.66 วรรค 3)...ถ้าทำผิดจริง ควรรับสารภาพแต่แรก  และถ้าสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อย่างยิ่ง ในกระบวนการค้ายาเสพติดฯ (ม.100/2) คงได้รับการลดโทษ  แต่คงตอบชัดเจนไม่ได้ว่า ศาลจะลงกี่ปี  เพราะเป็นอำนาจของซศาลเท่านั้น

9
เหตุบรรเทาโทษ

   ถ้ารับสารภาพ ย่อม มีเหตุอันควรปรานี ที่ศาลจะให้ลงโทษสถานเบา แต่จะให้บอกให้ชัดเจนว่า จะถูกลงโทษอย่างไร จะถูกจำคุกหรือไม่ ไม่สามารถตอบได้  เพราะเป็นอำนาจของศาลเท่านั้น...

10
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย / Re: คดียาเสพติดครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 08:30:19 AM »
อำนาจของศาล

  ก็สงสัยว่า ไปเอาตัวเลขมาจากไหน  ที่บอกว่า สองคดี โทษ  8 ปี สารภาพลดกึ่งหนึ่งเหลือ  4 ปี..เพราะการจะถูกลงโทษอย่างไร เป็นดุลยพินิจของศาลเท่านั้น  การต่อสู้คดี หรือการสารภาพ ควร ให้ทนายความช่วยเหลืออย่างจริงจัง เพราะเขาย่อมรู้ลู่ทางดีครับ

11
อุบัติเหตุ
    เคยตอบแล้ว...ตามข้อเท็จจริง  ผู้ชนเฉี่ยวน่าจะประมาท  ก็ใช้การเจรจากันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

12
ยาเสพติด

  ถ้าทำผิดจริง  ควรยอมรับสารภาพแต่แรก  อาจจะ...ไม่ถูกจำคุกก็ได้ เพราะยาเสพติดประเภท 5  โทษไม่สูงนัก...

13
การบังคับคดี

  ถ้าจำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา  ก็ต้องขอหมายบังคับคดี  เพื่อยึดทรัพย์ของจำเลย มาขายทอดตลาด  เพื่อใช้หนี้ตามคำพิพากษาได้...ค่าเลี้ยงดู ก็คงบังคับได้เฉพาะ งวดที่ถึงกำหนด  ควรให้ทนายความ(คนเดิม)  เป็นธุระในการดำเนินการให้

14
ค่าชดเชย

  เมื่อถูกเลิกจ้าง  ต้องได้ค่าชดเชย  เมื่อมีการร้องเรียน   นายจ้างก็พยายามให้ลูกจ้างยังคงมีสถาพการเป็นลูกจ้าง  เพื่อไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย  (ความเห็น) ถ้าในความเป็นจริงมีการเลิกจ้าง  เมื่อไม่จ่ายเงินชดเชย  ก็ต้องฟ้องศาลแรงงาน...คุณก็แก้ปัญหาได้ถูกทางแต่แรก เมื่อไม่ได้รับความเป็นการร้องพนักงานฯ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้คงต้องฟ้องศาลแรงงาน...

15
การจ้างงาน
  (ความเห็น)  ก็ควรทำงานไปก่อน  เรื่องค่าจ้าง  เมื่อทำงาน ต้องมีการจ่าย  ถ้าไม่จ่ายก็มีช่องทางฟ้องร้องทางแพ่งได้....เมื่อมีข้อพิพพาท  หน่วยงาน(ม.วิทยาลัย) ก็คงต้องรอการสรุปผล  ก็คงไม่มีใครทราบว่า จะมีข้อยุติอย่างไร...จากคำถาม  คุณก็เป็นผู้มีความรู้ดี  การเรียบเรียบเหตุการณ์ เป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นการแก้ปัญหาของคุณน่าจะมีช่งทางแก้ไขได้  ขอให้โชคดี ครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 6