02/07/20 - 19:06 PM


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - tunyaporn29

หน้า: [1]
1
ข้าพเจ้ายื่นกู้สามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลปกครอง ทั้งๆ ที่เมื่อพิจารณาตามเอกสารแล้วข้าพเจ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถได้รับการอนุมัติ แต่สหกรณ์ไม่อนุมัติ เนื่องจากให้เหตุผลว่าเผื่อในอนาคตผู้กู้รายเดิม (ข้าพเจ้าติดสัญญาค้ำประกันเนื่องจากผู้กู้รายเดิมมีโทษจำคุก และได้ออกจากราชการ ซึ่งสหกรณ์ก็ได้ดำเนินการหักเงินตามสัญญาค้ำประกันแล้ว และข้าพเจ้าต้องจำใจเปลี่ยนจากหนี้ค้ำมาเป็นเงินกู้พิเศษเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกัน) ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้กู้รายเดิมได้พ้นโทษและมีงานทำเป็นหลักแหล่ง พร้อมกับมีหนังสือถึงสหกรณ์โดยตรงเพื่อขอชำระหนี้ด้วยตนเองเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ซึ่งครอบคลุมหนี้รายเดือน โดยได้ส่งมาเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกันแล้ว แต่สหกรณ์ให้เหตุผลในการไม่อนุมัติเงินกู้สามัญข้าพเจ้า โดยให้เหตุผลว่า เผื่อในอนาคตผู้กู้ไม่ชำระ ข้าพเจ้าคิดว่าสหกรณ์นำเหตุการณ์ล่วงหน้ามาตัดสิทธิ์สมาชิกได้ด้วยหรือ  หากในอนาคตผู้กู้รายเดิมไม่ชำระ อย่างไรเสีย สหกรณ์ก็สามารถหักเงินคงเหลือที่ข้าพเจ้าคงมี หรือเงินรายได้อื่นๆ ได้อยู่แล้ว จึงเห็นว่าการพิจารณาดังกล่าวจึงไม่ชอบ อยากขอคำแนะนำด้วยค่ะ

หน้า: [1]