"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายกรณีนี้

HR บริษัทแห่งหนึ่ง ถามมาว่า “จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้าง” พบว่า มีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ได้วางบรรทัดฐานเรื่องนี้ไว้ ดังนี้

 

(1) ความหมายของคำนี้  “จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย” หมายถึง ลูกจ้างได้กระทำโดยมีเจตนาหรือรู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะเกิดผลเสียหายต่อนายจ้าง (8241/2544) แม้นายจ้างจะยังไม่ได้รับความเสียหายก็ตาม สามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (7045/2546)

 

(2) อย่างไรก็ตามต้องพิเคราะห์ถึงลักษณะการกระทำ พฤติการณ์ของการกระทำ ผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ ตลอดจนผลเสียหายที่เกิดจากการกระทำเป็นเรื่อง ๆ ไป มิใช่เกิดจากการกำหนดของนายจ้าง แม้ว่านายจ้างจะออกระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน กำหนดลักษณะการฝ่าฝืนของลูกจ้างว่ากรณีใดร้ายแรง ก็ไม่ทำให้การฝ่าฝืนนั้นกลายเป็นกรณีร้ายแรงไปด้วย (1227/2535)

 

(3) ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

 

• กระทำอนาจารต่อเพื่อนร่วมงาน (2290/2529) เอามือโอบไหล่ พูดขอหอมแก้ม (2029/2538)

 

• จัดซื้อสินค้าโดยไม่ได้สอบราคาและเปรียบเทียบราคาก่อนจัดทำใบสั่งซื้อ ทำให้นายจ้างต้องซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าท้องตลาด (3554/2545)

 

• ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกร้องเงิน (7106/2547)

 

• ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ (1416/2525)

 

• ตอกบัตรลงเวลาทำงานแทนพนักงานอื่นโดยไม่ตรงความจริง (2648/2525 ,3301/2529)

 

• ทำร้ายร่างกาย,ชกต่อยผู้บังคับบัญชาในระหว่างที่มีการประชุม (2030/2528 , 3639/2529 ,1848/2530)

 

• นัดหยุดงานโดยไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย (2365/2527)

 

• นำใบรับรองแพทย์ปลอมมาแสดง (2334/2523)

 

• ประกอบธุรกิจแข่งขันกับนายจ้าง (239/2545 3862/2530)

 

• ผละงานโดยไม่แจ้งข้อเรียกร้อง (3986 /2528)

 

• พูดจาก้าวร้าวหัวหน้าแผนกแล้วละทิ้งหน้าที่ไป (ที่ 2597/2529)

 

• ยุยงส่งเสริมให้เกิดความปั่นป่วนเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการ (13587/2556)

 

• รายงานเท็จว่าได้ออกไปปฏิบัติงานโดยความจริงมิได้ออกปฏิบัติงานตามหน้าที่ (1532/2528)

 

• เรียกรับเงินจากผู้สมัครงานเป็นค่าตอบแทนในการช่วยให้เข้าเป็นลูกจ้าง (3723/2537)

 

• ลาป่วยเท็จ ผิดระเบียบของบริษัท (2125/2530)

 

• ลูกจ้างทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทำร้ายร่างกายกันเองในเวลาทำงาน และอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ (973/2532)

 

• ลูกจ้างนำตัวเหี้ยไปผูกไว้ที่หน้าโรงงาน ปิดประกาศมีข้อความหยาบคาย ด่าดูหมิ่นเหยียดหยามขับไล่ผู้บังคับบัญชา (1507/2526)

 

• ลูกจ้างในแผนกเดียวกัน ระดับบังคับบัญชาเป็นชู้กับระดับใต้บังคับบัญชา แม้จะไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นในเวลาทำงาน เป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอันดีอย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปกครองบังคับบัญชาของพนักงาน (5609/2542)

 

• ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับ ไม่ให้ยามรักษาการณ์ตรวจสอบก่อนออกนอกโรงงาน (568/2527)

 

• ลูกจ้างมีหน้าที่ควบคุมหม้อนํ้าชนิดไอนํ้า ละทิ้งหน้าที่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้ (4290/2534)

 

• ลูกจ้างยืนสูบบุหรี่ข้างๆ กองกล่องกระดาษ ซึ่งมีกล่องกระดาษจำนวนมาก (3495/2526)

 

• ลูกจ้างออกจากโรงงานโดยไม่ขออนุญาต ทิ้งหน้าที่ไป 1 ชั่วโมงกลับเข้าโรงงานมาตอกบัตรลงเวลาทำงาน (แสดงว่าอยู่ทำงาน) (3438/2526)

 

• ลูกจ้างเอาใบเตือนไปจากการครอบครองของนายจ้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างนำใบเตือนมาคืน ลูกจ้างไม่ยอมนำมาคืน (5920/2534)

 

• เล่นการพนันในบริเวณบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเวลาในงานหรือนอกเวลา (1322/2532)

 

• หมิ่นประมาทนายจ้าง (287/2527 , 822/2536)

 

• สหภาพแรงงานออกหนังสือเวียนแจ้งให้ลูกค้าของนายจ้างทราบถึงเหตุการณ์ในอนาคต จนเป็นเหตุให้ลูกค้าของนายจ้างงดใช้หรือเกิดความลังเลที่จะใช้บริการของนายจ้าง (3127/2525)

 

18 สิงหาคม 256018/Aug/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา