"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

ก.แรงงานย้ำรายงานตัวต่างด้าว 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 คนเดิมเท่านั้น

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่ง เน้นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดระบบให้เข้าสู่การทำงานที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ไปรายงานตัวเพื่อทำบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในแต่ละจังหวัดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนั้น เนื่องจากยังมีนายจ้างและสถานประกอบการบางราย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณีรายงานตัว จึงขอย้ำ ว่าการให้รายงานตัวทำบัตรใหม่ในครั้งนี้ เป็นการมารายงานตัวเฉพาะ คนเดิม ที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว และจะสิ้นสุดการอนุญาตทำงานใน วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น ไม่มีการอนุญาตให้รายใหม่มารายงานตัวแต่อย่างใด โดยแรงงานกลุ่มนี้เมื่อไปรายงานตัวแล้วจะสามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 
นายธีรพลฯ กล่าว ต่อไปว่า ในส่วนของแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างการจดทะเบียนในขณะนี้ด้วยนั้น เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานตามที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทยและผู้ ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเรียกร้อง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องโดยเร็ว โดยกรณีแรงงานในกิจการประมงทะเล ให้มาจดทะเบียนใน 22 จังหวัดชายทะเล ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560ส่วนแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำให้มาจดทะเบียนใน 22 จังหวัดชายทะเล และศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร โดยให้มาจดทะเบียนได้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจะทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
 
 
**********************
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
14 มีนาคม 2559


17/Mar/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา