ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

ก.แรงงานย้ำรายงานตัวต่างด้าว 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 คนเดิมเท่านั้น

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่ง เน้นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดระบบให้เข้าสู่การทำงานที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ไปรายงานตัวเพื่อทำบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในแต่ละจังหวัดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนั้น เนื่องจากยังมีนายจ้างและสถานประกอบการบางราย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณีรายงานตัว จึงขอย้ำ ว่าการให้รายงานตัวทำบัตรใหม่ในครั้งนี้ เป็นการมารายงานตัวเฉพาะ คนเดิม ที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว และจะสิ้นสุดการอนุญาตทำงานใน วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น ไม่มีการอนุญาตให้รายใหม่มารายงานตัวแต่อย่างใด โดยแรงงานกลุ่มนี้เมื่อไปรายงานตัวแล้วจะสามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 
นายธีรพลฯ กล่าว ต่อไปว่า ในส่วนของแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างการจดทะเบียนในขณะนี้ด้วยนั้น เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานตามที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทยและผู้ ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเรียกร้อง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องโดยเร็ว โดยกรณีแรงงานในกิจการประมงทะเล ให้มาจดทะเบียนใน 22 จังหวัดชายทะเล ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560ส่วนแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำให้มาจดทะเบียนใน 22 จังหวัดชายทะเล และศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร โดยให้มาจดทะเบียนได้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจะทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
 
 
**********************
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
14 มีนาคม 2559


17/Mar/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร.แจงลูกจ้างทำงานที่บ้านเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นอยู่กับประเภทงาน , ประชาชาติ 1 กพ. 62 กสร.แจงลูกจ้างทำงานที่บ้านเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นอยู่กับประเภทงาน , ประชาชาติ 1 กพ. 62

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกรณีลูกจ้างขอทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสาม...

มาแล้ว! ประกันสังคมแจ้งผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 , ประชาชาติ 29 มค. 62 มาแล้ว! ประกันสังคมแจ้งผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 , ประชาชาติ 29 มค. 62

“นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำ...

ข่าวดี! ผู้ประกันตนที่ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้ารักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย , ประะชาติ 15 มค.62 ข่าวดี! ผู้ประกันตนที่ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้ารักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย , ประะชาติ 15 มค.62

“อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์...

ผู้ประกันตนฟังทางนี้ !! จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี , ประชาชาติ 7 มค. 62 ผู้ประกันตนฟังทางนี้ !! จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี , ประชาชาติ 7 มค. 62

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการประมวลผลระ...

ประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้ , ประชาชาติ 8 มค. 62 ประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้ , ประชาชาติ 8 มค. 62

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา