"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ก.แรงงานย้ำรายงานตัวต่างด้าว 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 คนเดิมเท่านั้น

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่ง เน้นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดระบบให้เข้าสู่การทำงานที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ไปรายงานตัวเพื่อทำบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในแต่ละจังหวัดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนั้น เนื่องจากยังมีนายจ้างและสถานประกอบการบางราย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณีรายงานตัว จึงขอย้ำ ว่าการให้รายงานตัวทำบัตรใหม่ในครั้งนี้ เป็นการมารายงานตัวเฉพาะ คนเดิม ที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว และจะสิ้นสุดการอนุญาตทำงานใน วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น ไม่มีการอนุญาตให้รายใหม่มารายงานตัวแต่อย่างใด โดยแรงงานกลุ่มนี้เมื่อไปรายงานตัวแล้วจะสามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 
นายธีรพลฯ กล่าว ต่อไปว่า ในส่วนของแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างการจดทะเบียนในขณะนี้ด้วยนั้น เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานตามที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทยและผู้ ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเรียกร้อง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องโดยเร็ว โดยกรณีแรงงานในกิจการประมงทะเล ให้มาจดทะเบียนใน 22 จังหวัดชายทะเล ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560ส่วนแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำให้มาจดทะเบียนใน 22 จังหวัดชายทะเล และศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร โดยให้มาจดทะเบียนได้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจะทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
 
 
**********************
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
14 มีนาคม 2559


17/Mar/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา