"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ค่าปรับแทนกักขัง 500 บาท/วัน บังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 8 เม.ย.

โฆษกศาลยุติธรรมเผยรายละเอียด พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 เพิ่มอัตราค่าปรับแทนการกักขังจากวันละ 200 บาท เป็น 500 บาท กักขังได้ สูงสุด 2 ปี ให้มีผลย้อนหลังถึงผู้ต้องโทษที่กำลังถูกกักขังด้วย เริ่มบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา  
 
9 เม.ย. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยรายละเอียด พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่า
 
กฎหมายดังกล่าวสาระสำคัญ  คือ มีการแก้ไขอัตราเงินในการกักขัง แทนค่าปรับจาก 200 บาท/วัน เป็น 500 บาท/วัน และห้ามกักขังเกินกำหนด 1 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป จะสั่งกักขังแทนค่าปรับเกินกว่า 1 ปีได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี
 
นายสืบพงศ์ กล่าวว่านอกจากนี้ประเด็นสำคัญในบทเฉพาะกาลมาตรา 10 กำหนดให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ในวันที่กฎหมายนี้บังคับใช้ด้วย และเมื่อคำนวณระยะเวลาการกักขังแทนค่าปรับตามอัตราใหม่แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นถูกกักขังมาเกินกำหนด 1 ปีแล้ว ให้ปล่อยตัวทันที ดังนั้น ในวันที่ 8 เม.ย. 2559 นี้ ศาลชั้นต้น ต้องนำหมายกักขังแทนค่าปรับที่ออกไว้ก่อนวันดังกล่าว ซึ่งผู้ต้องโทษยังถูกกักขังอยู่ มาคำนวณหาจำนวนวันที่ผู้ต้องโทษจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ โดยใช้อัตราใหม่ คือ 500 บาท/วัน
 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จำนวนวันทั้งหมดที่ผู้ต้องโทษจะต้องถูกกักขัง และเมื่อนับถึงวันที่ 8 เม.ย. 2559 ผู้ต้องโทษรายใดถูกกักขังมาแล้วเกินกว่าหรือครบจำนวนวันที่คำนวณได้แล้ว ก็ต้องออกหมายปล่อยผู้นั้นทันที
 
นายสืบพงศ์ กล่าวว่าสำหรับรายได้ที่ยังกักขังไม่ครบก็ต้องออกหมายกักขังใหม่ โดยแก้ไขจำนวนวันที่ต้องกักขัง ให้ตรงกับที่คำนวณได้ใหม่ และในกรณีที่ศาลพิพากษาไม่ถึง 200,000 บาท หากผู้ต้องโทษถูกกักขังมาเกินกำหนด 1 ปีแล้ว ต้องปล่อยตัวไปทันที ดังนั้นโดยสรุปบทเฉพาะกาลมาตรา 10 มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ต้องโทษที่ถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ในวัน ที่กฎหมายนี้ใช้บังคับโดยระยะเวลาที่ผู้นั้นถูกกักขังผ่านมาแล้วจะต้องคิด คำนวณหักค่าปรับในอัตรา 500 บาท/วันด้วย
 
 
ประชาไท 9 เมษายน 2559


10/Apr/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา