ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

แรงงานเรียกนายจ้างก่อสร้าง ผู้จำหน่าย ให้เช่าปั้นจั่น สั่งคุมเข้มอันตรายจากการทำงาน - ThaiPR.net 28 ธ.ค. 2559

กระทรวงแรงงาน เชิญผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่น รวมทั้งวิศวกรควบคุมงาน รับรู้ปัญหาอันตรายจากงานก่อสร้างโดยเฉพาะที่มีสาเหตุจากปั้นจั่นกำชับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
 

พลเอก เจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ปั้นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน" ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงครามกระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่า จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า

 

กิจการก่อสร้างเป็นกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานสูงเป็นลำดับแรก โดยมีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ๙,๒๖๒ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙.๖๘ จากจำนวนลูกจ้างที่มีการประสบอันตรายจากการทำงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง มีลูกจ้างเสียชีวิต หรือมีผลกระทบต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่เกิดจากการใช้ปั้นจั่นบ่อยครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินรวมถึงชีวิตของลูกจ้าง

 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยฯ กำกับดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้เชิญผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่น และวิศวกรผู้ควบคุมงาน ให้มารับทราบถึงแนวทางการดำเนินการของกระทรวงแรงงาน รวมถึงร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในอนาคต
 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการ "ปั้นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการกำกับดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างที่มีการใช้ปั้นจั่นให้มีการบริหารและการจัดการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และได้มาตรฐาน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่นและวิศวกรผู้ควบคุมการดำเนินการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กรเครือข่ายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๔๐๐ คน03/Jan/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61 ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงผลหารือผู้เกี่ยวข้องกรณีคุณสมบัติ จป.วิชาชีพ&...

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00...

กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61 กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาเพื...

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา