"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

แรงงานเรียกนายจ้างก่อสร้าง ผู้จำหน่าย ให้เช่าปั้นจั่น สั่งคุมเข้มอันตรายจากการทำงาน - ThaiPR.net 28 ธ.ค. 2559

กระทรวงแรงงาน เชิญผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่น รวมทั้งวิศวกรควบคุมงาน รับรู้ปัญหาอันตรายจากงานก่อสร้างโดยเฉพาะที่มีสาเหตุจากปั้นจั่นกำชับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
 

พลเอก เจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ปั้นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน" ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงครามกระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่า จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า

 

กิจการก่อสร้างเป็นกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานสูงเป็นลำดับแรก โดยมีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ๙,๒๖๒ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙.๖๘ จากจำนวนลูกจ้างที่มีการประสบอันตรายจากการทำงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง มีลูกจ้างเสียชีวิต หรือมีผลกระทบต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่เกิดจากการใช้ปั้นจั่นบ่อยครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินรวมถึงชีวิตของลูกจ้าง

 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยฯ กำกับดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้เชิญผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่น และวิศวกรผู้ควบคุมงาน ให้มารับทราบถึงแนวทางการดำเนินการของกระทรวงแรงงาน รวมถึงร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในอนาคต
 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการ "ปั้นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการกำกับดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างที่มีการใช้ปั้นจั่นให้มีการบริหารและการจัดการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และได้มาตรฐาน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่นและวิศวกรผู้ควบคุมการดำเนินการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กรเครือข่ายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๔๐๐ คน03/Jan/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา