"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

แรงงานเรียกนายจ้างก่อสร้าง ผู้จำหน่าย ให้เช่าปั้นจั่น สั่งคุมเข้มอันตรายจากการทำงาน - ThaiPR.net 28 ธ.ค. 2559

กระทรวงแรงงาน เชิญผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่น รวมทั้งวิศวกรควบคุมงาน รับรู้ปัญหาอันตรายจากงานก่อสร้างโดยเฉพาะที่มีสาเหตุจากปั้นจั่นกำชับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
 

พลเอก เจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ปั้นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน" ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงครามกระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่า จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า

 

กิจการก่อสร้างเป็นกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานสูงเป็นลำดับแรก โดยมีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ๙,๒๖๒ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙.๖๘ จากจำนวนลูกจ้างที่มีการประสบอันตรายจากการทำงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง มีลูกจ้างเสียชีวิต หรือมีผลกระทบต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่เกิดจากการใช้ปั้นจั่นบ่อยครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินรวมถึงชีวิตของลูกจ้าง

 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยฯ กำกับดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้เชิญผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่น และวิศวกรผู้ควบคุมงาน ให้มารับทราบถึงแนวทางการดำเนินการของกระทรวงแรงงาน รวมถึงร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในอนาคต
 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการ "ปั้นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการกำกับดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างที่มีการใช้ปั้นจั่นให้มีการบริหารและการจัดการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และได้มาตรฐาน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือให้เช่าปั้นจั่นและวิศวกรผู้ควบคุมการดำเนินการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กรเครือข่ายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๔๐๐ คน03/Jan/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา