"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

กสร. แก้กฎหมายสอดคล้องมาตรฐานสากล เน้นเอื้อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้าง ThaiPR.net - 2 พฤษภาคม 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์-รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สอดคล้องอนุสัญญาไอแอลโอ 87 และ 98 คาดประกาศใช้บังคับภายใน ธ.ค.60 นี้

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กสร. ได้แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม บทบัญญัติ อาทิ เพิ่มเติมเรื่องการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้างและการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพิ่มระยะเวลาในการเจรจาของฝ่ายรับข้อเรียกร้องฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องมากขึ้นกว่าเดิมภายใน 3 วัน เป็นภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียน ที่ปรึกษานายจ้าง ลูกจ้าง และกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาฯ ไว้ในกฎหมายลำดับรอง รับรองสิทธิลูกจ้างประเภทรับเหมาค่าแรงให้ได้รับสิทธิเหมือนกับลูกจ้างของนายจ้าง เพิ่มระยะเวลาที่ต้องแจ้งข้อเรียกร้อง ต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากเดิมภายใน 24 ชั่วโมง เป็นภายใน 48 ชั่วโมง และขยายระยะเวลา การไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจาก 5 วัน เป็น 15 วัน

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ตลอดจนการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการลดข้อจำกัดในการเจรจาการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเสนอร่างกฎหมายทั้งสองฉบับต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนมิถุนายน 2560 ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในเดือนธันวาคม 2560 และให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 98 ได้ก่อนตามกรอบระยะเวลาต่อไป


 12/May/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา