"วันรพี"ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน จี้นายกฯ เร่งเสนอร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกับสนช. ให้ทันประกาศใช้ในปี 60 ระบุกฎหมายใหม่พัฒนาชีวิตแรงงาน - เดลินิวส์ 16 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่ง ก.พ.) นายมนัส โกสน ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) พร้อมกับตัวแทนองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) กับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)  สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงาน สหภาพแรงงาน คนทำงานยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้นายกฯ เร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. …. ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน และให้มีผลบังคับทันใช้ในปี 2560

 

โดยนายมนัส กล่าวว่า  ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ และลูกจ้างทั่วประเทศให้ความสนใจอย่างมาก เช่น การเพิ่มค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง ที่มีอายุงานครบ 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระที่จำเป็นโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานในแต่ละปี ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร และเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน และนายจ้างย้ายสถานประกอบการไม่ว่าย้ายไปแล้ว จะอยู่จะมีหรือไม่มีก็ตาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว ลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้และมีสิทธิได้รับเงินชดเชย ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์และสร้างความเป็นธรรมกับลูกจ้างที่ทำงานเป็นเวลานาน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ขณะเดียวกันอยากให้มีตัวแทนของแรงงานเข้าไปร่วมในคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้ในอนาคตด้วย เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความสมดุลและได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด ซึ่งอัตราที่เหมาะสมคือควรมีภาคส่วนแรงงานในคณะกรรมาธิการ 2-3 คน” นายมนัส กล่าว. 
 18/Oct/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61 ให้ลูกจ้างทำ OT และทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชม./สัปดาห์ ผิดกฎหมาย , กสร. 27 กค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิ...

เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61 เตือนนายจ้างห้ามบังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด , กสร. 7 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มคร...

คาดไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 98 ภายในปี 62 นี้ พร้อมปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์รองรับ , กสร. 6 กค. 61 คาดไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 98 ภายในปี 62 นี้ พร้อมปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์รองรับ , กสร. 6 กค. 61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้สัต...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา