"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

ขณะนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

สาระสำคัญของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล คือ ห้ามจ้างลูกจ้างอายุต่ำกว่า 18 ปี, ให้ความคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในเรือประมงทุกลำ ให้จัดเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ในระหว่างการทำงาน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, ให้จัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดเป็นภาษาไทย, ให้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ, ให้ลูกจ้างมีการรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละครั้ง และให้จัดสวัสดิการน้ำดื่ม ห้องส้วม เวชภัณฑ์

 

ทั้งนี้การแก้กฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และมุ่งหวังให้ ประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาปรับไทยพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้า มนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด (ระดับ Tier 3)

 

กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ….

 

สาระสำคัญของกฎกระทรวง

 

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) โดยยกเลิกข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับตามกฎกระทรวงกรณีที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 20 คน และเรือที่ไปประจำอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และยกเลิกข้อกำหนดที่ให้นายจ้างสามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานในเรือประมงได้ โดยกำหนดให้ห้ามนายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน ในเรือประมง รวมทั้งกำหนดให้มีการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงนี้

 

2. กำหนดให้มีชั่วโมงพักการทำงานในระหว่างเวลาการทำงาน

 

3. กำหนดให้นายจ้างจัดทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ และให้นายจ้างนำลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้งนับ แต่วันที่ทำสัญญาจ้าง รวมทั้งให้นายจ้างจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุด

 

4. กำหนดให้นายจ้างจัดสวัสดิภาพ สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัย และการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมง โดยกำหนดให้นายจ้างจัดสวัสดิการ น้ำดื่ม ห้องส้วม เวชภัณฑ์และยา ในจำนวนที่เพียงพอ และจัดให้ลูกจ้างมีความรู้เกี่ยวกับสภาพการทำงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือก่อนทำงาน

 

ดูกฎกระทรวงทั้งฉบับได้ที่นี่ครับ click ตรงนี้ครับ28/Dec/2014

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา