ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

มกราคม 2557: 3,000 บาท กับเงินบำนาญประกันสังคม แรงงานจะอยู่รอดในยุคไข่แพง ค่าแรงถูก ได้อย่างไร????

นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2557 เป็นต้นไป แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และเกษียณอายุ 55 ปี ซึ่งก็คือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง แรงงานคนนี้จะมีโอกาสได้รับบำนาญชราภาพเสียที!!!! หลังจากที่ตนเองได้สะสมเงินมาจนครบ 15 ปีแล้ว หรือ 180 เดือน

แต่อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง การใช้สิทธิในเรื่องการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย กฎหมายประกันสังคมจะให้สิทธิหลังการเกษียณอีก 6 เดือนเพียงเท่านั้น จากนั้นต้องไปใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคแทน

อีกทั้งต้องขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับสิทธินี้

เงินนี้มาจากไหน

เงินนี้มาจากการหักเงินรายได้ของผู้ประกันตนจำนวน 5 % ทุกเดือน (คำนวณจากรายได้สูงสุดเพียง 15,000 บาทเท่านั้น ถึงพี่น้องแรงงานจะเงินเดือน 2-5 หมื่น สำนักงานประกันสังคมก็คำนวณเพียง 15,000 บาทเท่านั้น) โดยเงินจำนวนดังกล่าว จะถูกหักเป็นเงินออมชราภาพ 3 % และเป็นส่วนของนายจ้างที่สมทบให้อีก 3 % ซึ่งรวมเป็น 6 % และได้สะสมมานับตั้งแต่กองทุนชราภาพมีผลบังคับใช้ ก็คือ เมื่อเดือนมกราคม 2542 เป็นต้นมานั่นเอง

กล่าวโดยง่ายคือ ถ้าเราเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท เราจะมีเงินสะสมชราภาพเดือนละ 900 บาท คือ เงินจากเราเอง 450 บาท และเงินจากนายจ้าง 450 บาท ในส่วนนี้รัฐไม่ได้สมทบ  เป็นเพียงเงินเราและเงินนายจ้างเท่านั้น

 


เราจะได้รับเงินบำนาญเท่าใด

ต้องจัดกลุ่มก่อนว่า เราอยู่ในกลุ่มใด ณ เดือนมกราคม 2557 แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้(1) ส่งเงินไม่ครบ 180 เดือน หรือ 15 ปี แต่อายุครบ 55 ปีแล้ว และเกษียณอายุแล้ว

ในกลุ่มนี้จะได้รับเป็นเงินก้อนหรือ "เงินบำเหน็จชราภาพ" โดยได้รับในส่วนเงินสมทบที่สะสมมาทั้งในของตนเองและนายจ้างพร้อมดอกผล สำหรับจำนวนเงินที่ได้รับในส่วนนี้ ต้อง check ที่
www.sso.go.th ก็จะบอกยอดเงินให้ทราบ เพราะมันจะมีผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นดอกผลเอามาคำนวณร่วมด้วย

แต่ถ้าสะสมไม่ถึง 12 เดือน หรือ 1 ปี และต้องเกษียณอายุ ก็จะได้เงินสมทบในส่วนของตนเองเท่านั้น และในกรณีที่ผู้กระกันตนเสียชีวิตเงินบำเหน็จจะตกเป็นของทายาทผู้รับมรดก

เช่น ผู้ประกันตนได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทำงานมา 12 เดือน ได้ถูกหักเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง ก็คือเท่ากับเดือนละ 500 บาท เงิน 500 บาทนี้ จะถูกแยกเป็น 3 กอง คือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 1.5% = 225 บาท กรณีว่างงาน 0.50% = 75 บาท และกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ 3% = 450 บาท

ดังนั้นผู้ประกันตนจะได้รับบำเหน็จชราภาพจะได้รับ 450 บาท x 12 เดือน = 5,400 บาท(2) ส่งเงินครบ 180 เดือนแล้ว และอายุครบ 55 ปีแล้ว และเกษียณแล้ว

จะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้น สุดลง

ค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย จะมาจากการนำค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้ายมารวมกัน ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ แล้วหารด้วย 60


อย่างไรก็ตามสำหรับแรงงานที่มีค่าจ้างมากกว่า 15,000 บาท ให้ใช้ฐานที่ 15,000 บาทเลย ไม่จำเป็นต้องคำนวณค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย


เช่น

แรงงานคนหนึ่งได้รับเงินเดือนตามจริง 30,000 บาทต่อเดือน แต่เวลาหักเงินประกันสังคมจะหักสูงสุดที่ 15,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นเวลาคิดเงินคำนวณ คือ (15,000 บาท X 20) หาร 100 ก็เท่ากับ 3,000 บาท แปลว่า เราก็จะได้รับเงินเดือนละ 3,000 บาท ไปจนเสียชีวิต

แต่ถ้าสมมติคำนวณมาแล้วรายได้เฉลี่ยเพียง 10,000 บาท ดังนั้นเวลาคิดเงินคำนวณ คือ (10,000 X 20) หาร 100 ก็เท่ากับ 2,000 บาท แปลว่า เราก็จะได้รับเงินเดือนละ 2,000 บาท ไปจนเสียชีวิต

ทั้งนี้กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน เช่นบำนาญเดือนละ 3,000 บาท × 10 เท่า = 30,00 บาท

นอกจากนั้นแล้วผู้ประกันตนที่อายุครบ 55 ปี ลาออก รับเงินชราภาพแล้ว สามารถสมัครต่อตามมาตรา 39 หรือ 40 ได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร(3) ส่งเงินเกิน 180 เดือนแล้ว และอายุครบ 55 ปีแล้ว แต่ยังไม่เกษียณ

สำหรับผู้ประกันตนที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 3 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน

ยกตัวอย่างเช่น ปี 2557 แรงงานอายุ 55 ปี แต่ยังไม่เกษียณอายุ จะเกษียณก็เมื่ออายุ 60 ปีหรือก็คือปี 2562 ก็คืออีก 5 ปีข้างหน้า

ดังนั้นวิธีการคำนวณเงินบำนาญ ก็คือ

สำหรับคนที่เงินเดือนเกิน 15,000 บาท ก็ใช้ฐาน 15,000 บาท คือ

15,000 บาท x (20 + 7.5) โดย 7.5 มาจาก 1.5 X 5 ปี

ดังนั้นบำนาญที่ได้รับรายเดือนตลอดชีวิต คือ 15,000 x 27.5 หาร 100 = 4,125 บาท นั่นเอง

หรือถ้าเงินเดือนเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 10,000 บาท

ดังนั้นบำนาญที่ได้รับรายเดือนตลอดชีวิต คือ 10,000 x 27.5 หาร 100 = 2,750 บาท นั่นเอง

ทั้งนี้ถ้าผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินชราภาพ ต่อมาผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ ซึ่งก็คือ ทายาท ได้แก่ บุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น, สามีหรือภริยา, บิดา มารดา

กรอกแบบหนังสือกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf และนำไปยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนต่อสำนักงานประกันสังคม

 

อายุครบ 60 ปี ความเป็นผู้ประกันตนก็จะสิ้นสุดลงไปด้วย

มาตรา 33 ระบุว่า อายุผู้ประกันตน คือ 15-60 ปีเท่านั้น แม้ว่าท่านจะยังคงทำงานต่อ แต่นายจ้างไม่จำเป็นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับทางสำนักงาน ประกันสังคม แต่อย่างใด

ดังนั้นอันดับแรก ท่านต้องไปขอรับเงินบำนาญชราภาพก่อน ถ้าส่งครบ 15 ปี จะได้เงินรายเดือน สูงสุดเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น โดยกรอกตามแบบฟอร์มนี้และไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ท่านส่งเงิน
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...

 

ให้ท่านนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือจะยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

หลังจากนั้นสัก 2-3 เดือน เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณา , สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา , พิจารณาสั่งจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของท่านทุกเดือนแต่ถ้าไม่ครบ 15 ปี จะได้เป็นเงินก้อน เรียกว่า บำเหน็จชราภาพ ท่านต้องเข้าเวบประกันสังคม http://www.sso.go.th/wpr/login.jsp จะคำนวณเงินที่ได้รับให้

อันดับ ที่ 2 ต่อมาภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ท่านเกษียณ ท่านจะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้ในมาตรา 39 แต่ต้องส่งเงินเองทั้งหมด รัฐไม่สบทบ สิทธิประโยชน์จะได้เหมือนเดิมตามมาตรา 33 ยกเว้นว่างงานเท่านั้น

โดยต้องกรอกใบสมัครตามนี้
http://www.sso.go.th/sites/default/files/25_2.zip แล้วไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ หลังจากนั้นต้องส่งเงินสมทบเอง เดือนละ 432 บาท โดยต้องส่งภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป

หากขาดส่งเงินสบทบ 3 เดือนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 ทันที

วิธีการส่งเงินที่สะดวก คือ ให้หักบัญชีธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา นครหลวงไทย ไทยพาณิชย์ ก็ได้ หรือจะจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN ก็ได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียม 10 บาทเพิ่ม

 

เขียนโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 28 พฤศจิกายน 255628/Nov/2013

เกาะติดข่าวกฎหมาย

14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา 14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา

‘ศาลแรงงาน’ พิพากษายกฟ้อง ‘บมจ.การบินไทย’ คดีจ่ายค่าตอบแทนเลิกจ้างอดีตพนักงา...

14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ 14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ

วันนี้ (14 ส.ค. 66) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลั...

13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี 13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี

 นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า อัตราการเข้าพักเดือนกรกฎาคม ปรับเพิ่ม...

12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ 12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะ...

8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย 8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย

ทำเนียบรัฐบาล 8 ส.ค.-นายกฯ เผยครม.ตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ พร้อมเห็นชอบขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงาน...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานที่ลูกจ้างสามารถทำงานที่บ้านมากขึ้น...

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา