"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน ขอส่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์มายังทุกท่าน  สิทธิแรงงาน คือ สิทธิมนุษยชนที่ต้องไ...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

นายจ้างไม่มีข้อบังคับกำหนดอายุเกษียณของลูกจ้างไว้ การเลิกจ้างด้วยเหตุที่หาคนรุ่นใหม่มาทำงานทดแทน โดยไม่ปรากฏหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลิกจ้างลูกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9052/2559 เรื่องนายจ้างไม่มีข้อบังคับฯ กำหนดอายุเกษียณของลูกจ้างไว้ ลูกจ้างเข้าทำงานตอนอายุ 55 ปี ถูกเลิกจ้างตอนอายุ 77 ปี ลักษณะการทำงานของลูกจ้างมุ่งเน้นอาศัยความรู...
22/May/2018
>> อ่านต่อ
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

“จ้างเหมาบริการ” ในหน่วยงานราชการ ถือว่าเป็น "สัญญาจ้างแรงงาน" หากมิได้คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ และต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า
“จ้างเหมาบริการ” เป็นสัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ? โดย นายปกครอง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕ ได้นิยาม “นายจ้าง” “ลูกจ้าง” ไว้โดยมีนิติสัมพันธ์ในลัก...
22/May/2018
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2561-2516
    คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2561   คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2560   คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2559   คำ...
04/Apr/2018
2 เมษายน 2561 เช็คกฎหมายเกี่ยวกับคนงาน 6 ฉบับ ที่กำลังมา
คุยกับนักวิจัยด้านแรงงาน มอง 6 กฎหมายเกี่ยวกับคนงานที่กำลังจะออกมาบังคับใช้ พร้อมทั้งไฮไลท์ข้อจำกัดของกฎหมายหลายฉบับที่ยังขาดกลไกแก้ไข และข้อเสนอแนะสร้างหน่วยจัดการและสื่อสารความรู้   1 เดื...
02/Apr/2018
29 มีนาคม 2561 แนวทางการให้บริการทางการแพทย์ตามสิทธิประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ อ่าน CLICK...
29/Mar/2018
27 มีนาคม 2561 บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบจ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์ผู้ประกันตน บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เห็นชอบให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร โดยสนับสนุนค่าฝ...
29/Mar/2018
28 มีนาคม 2561 ผลการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพประกันสังคม ระหว่างเดือนสิงหาคม  - พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามไฟล์ pdf ที่แนบมาพร้อมนี...
29/Mar/2018
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเมษายน 2561
การปฏิรูปประเทศ   1. การปฏิรูปประเทศด้าน...
07/May/2018
ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ click ที่นี่ครับ...
05/Sep/2017
การติดตามการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ...
15/Aug/2017
แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
เอกสารแนบ    + แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ...
04/Jun/2017
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
Link download :  http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1493864322.PDF   ✍???? Directive of the President of the Supreme Court on Submitting, Sending and Receiving Pleadings an...
12/May/2017
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เผยแพร่ 6 เมษายน 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ มาตรา (นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐)   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://t.co/GDCqwj1hKL?amp=1...
06/Apr/2017
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รบกวนสอบถามครับ โดย Mawwan พฤษภาคม 27, 2018, 12:29:37 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] คำสั่งห้ามรับเข้าทำงานหนักใจมากค่ะตอนนี้ โดย Lorraine พฤษภาคม 23, 2018, 02:00:07 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] โดนตำรวจยึดรถ โดย Gunnator พฤษภาคม 22, 2018, 04:03:12 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ทรัพย์บริษัทถือเป็นทรัพย์ที่มีกรรมสิทธ์ร่วมกันหรือไม่ โดย teerapong พฤษภาคม 13, 2018, 12:40:41 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] กำลังจะถูกเลิกจ้างสิ้นเดือนนี้คับ สอบถามเรื่องการเรียกเงินชดเชย โดย ทนายพร พฤษภาคม 13, 2018, 02:00:02 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สอบถามปัญหา เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการ โดย Pom Pomm พฤษภาคม 10, 2018, 05:47:57 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รับเหมาโดนโกง โดย ทนายพร พฤษภาคม 05, 2018, 01:55:55 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ไม่ได้รับค่าจ้าง โดย ทนายพร พฤษภาคม 05, 2018, 01:42:35 AM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร. เตรียมประกาศกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานที่สูง - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 21 พ.ค. 61 กสร. เตรียมประกาศกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานที่สูง - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 21 พ.ค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้า...

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่ต้องกังวลกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลเต็มที่เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 2 ล้านบาท - ประกันสังคม 4 พค. 61 ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่ต้องกังวลกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลเต็มที่เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 2 ล้านบาท - ประกันสังคม 4 พค. 61

นายสุรเดช วลีอธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดูแลลูกจ้างของสำนักงานปร...

ประกันสังคม ประกาศคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพติดต่อด่วน! - ประกันสังคม 30 เมย. 61 ประกันสังคม ประกาศคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพติดต่อด่วน! - ประกันสังคม 30 เมย. 61

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ ขณะนี้ประกาศคืนสภาพแล้ว แนะผู้ประกันตนรีบเช็คสิทธิตนเอง...

บอร์ดประกันสังคมไฟเขียวประกันบำนาญขั้นต่ำให้กับผู้ประกันตน กรณีตายหลังรับเงินบำนาญไม่ถึง 5 ปี- ประกันสังคม 26 เมย. 61 บอร์ดประกันสังคมไฟเขียวประกันบำนาญขั้นต่ำให้กับผู้ประกันตน กรณีตายหลังรับเงินบำนาญไม่ถึง 5 ปี- ประกันสังคม 26 เมย. 61

วันที่ 26 เมษายน 2561 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผ...

ลูกจ้าง 60 ขอเกษียณอายุได้ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 พค. 61 ลูกจ้าง 60 ขอเกษียณอายุได้ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 พค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้าง...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา