กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน
 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
สวัสดีเดือนตุลาคม 2559 ครับ ช่วงนี้พายุ ฟ้าฝน น้ำท่วม เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และได้ส่งผลกระทบต่อคนทำงานที่ต้องทำมาหากินไม่น้อย ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ  แต่สำหรับการทำงานเพื่อให้เกิดการคุ้มครองด้านส...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน เปิดรับสมัครทนายความอาสาจำนวน 1 ตำแหน่ง
สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน เปิดรับสมัครทนายความอาสาจำนวน 1 ตำแหน่ง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ไม่ว่าท่านจะเป็นทนายความอิสระ หรือทนายความสังกัดสำนักงานทนายความ เพื่อสนับสนุ...
13/Oct/2016
>> อ่านต่อ
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน พ.ศ. 2557 จัดทำโดยกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมษายน 2559
 เล่มที่ 1 อ่าน click ที่นี่ เล่มที่ 2 อ่าน click ที่นี่...
15/Oct/2016
14 กันยายน 2559 อย่าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบ “เสียไม่ได้”: ภาพสะท้อนความไร้น้ำยาของบอร์ดค่าจ้างแบบไทยๆ
ระหว่างกำลังดื่มด่ำกับกาแฟถ้วยโปรด ดิฉันก็นั่งอ่านบทความเรื่องหนึ่งไปด้วย พลันก็ทำให้กาแฟตรงหน้าราวกับไม่อร่อยไปพริบตาและไม่อยากดื่มอีกต่อไป หลังจากได้อ่านบทความของยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อ...
11/Sep/2016
9 กันยายน 2559 ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (ที่ไม่เนื่องจากการทำงาน) รวม 3 เรื่อง โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อสังเกตจากสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อนต่อประกาศสำนักงานประกันสังคมทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว   เดิมทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50 %  ของค่าจ้างตลอดชีวิต โ...
09/Sep/2016
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516-2559
1 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๙ 2 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘ 3 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗ 4 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖ 5 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ....
18/Aug/2016
รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ.2559
  File คำอธิบาย     0001.pdf ข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน     0002.pdf ข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์ &nb...
18/Aug/2016
เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 กับรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 และข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย : 8 ประเด็น ลุ่มๆดอนๆกับอนาคตการปฏิรูปด้านแรงงาน มองผ่านมาตรา 41, 42, 44, 47, 48, 74,133,178
นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2558 ที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะที่ได้ยกร่างขึ้นมา หลังจากนั้นทางค...
24/Jul/2016
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) งานที่ลูกจ้างทำในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเว...
18/Oct/2016
พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ 16 สิงหาคม 2559
สรุปสาระสำคัญ พรก.นำคนต่างด้าวมาทำงานฯ 2559 คลิก<<   พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย พ.ศ.2559 คลิก<<  ...
30/Sep/2016
สรุปพระราชบัญญัติ (กฎหมาย) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
  กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ...
25/Sep/2016
1 กันยายน 2559 ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559
บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล...
05/Sep/2016
22 สิงหาคม 2559 ประกาศใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
อ่านกฎหมายทั้งฉบับclickที่นี่   อ่านบทวิเคราะห์โดย ณรงค์ ใจหาญ   ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิด หรือจำเลยในคดีอาญาที่ต้องถูกคุมขังระหว่างสอบสว...
03/Sep/2016
23 สิงหาคม 2559 ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559
"กองทุนยุติธรรม" แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล เอกชน รัฐ ฯลฯ เสนอโครงการขอทุนไปดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายกับปร...
27/Aug/2016
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สอบถามเรื่องระยะเวลาในการขอรับเงินที่อายัดจากจำเลยค่ะ โดย tooktapee ตุลาคม 21, 2016, 01:08:16 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ขอถามเรื่องเลิกจ้าง โดย Sodata ตุลาคม 20, 2016, 06:18:47 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] กรณีใดบ้างที่เรียกว่า “บาดเจ็บจากการทำงาน" โดย Sodata ตุลาคม 20, 2016, 06:18:23 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รบกวนสอบถามเรื่องการจ้างงานอย่างนี้ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ครับ โดย Sakurai ตุลาคม 14, 2016, 11:02:42 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้หรือหญิงชู้ โดย ทนายพร กันยายน 15, 2016, 01:39:32 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สลิปเงินเดือน โดย ทนายพร กันยายน 15, 2016, 01:28:59 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] นายจ้างบังคับให้ทำบัตรเครดิตเพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดย joyce20th กันยายน 06, 2016, 10:35:57 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สอบถามค่าชดเชยกรณีเชิญออกของพนักงานขายค่ะ โดย ทนายพร กันยายน 02, 2016, 04:25:04 PM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

รัฐบาลขอความร่วมมือสถานประกอบการงดกิจกรรมรื่นเริง มติชนออนไลน์ 13 ต.ค.59 รัฐบาลขอความร่วมมือสถานประกอบการงดกิจกรรมรื่นเริง มติชนออนไลน์ 13 ต.ค.59

13 ตุลาคม พล.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นา...

สำนักนายกฯ ประกาศลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 59 สำนักนายกฯ ประกาศลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 59

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระ...

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.กําหนดวันเปิดทําการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” 1 ต.ค.นี้ โดย MGR Online     โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.กําหนดวันเปิดทําการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” 1 ต.ค.นี้ โดย MGR Online

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” พ.ศ. 2...

มีผลแล้ว! ผู้ประกันตนรับสิทธิทำฟัน ‘อุด-ถอน-ขูดหินปูน’ เบิกได้ 900 บ.ต่อปี มติชน 2 ตค. 59 มีผลแล้ว! ผู้ประกันตนรับสิทธิทำฟัน ‘อุด-ถอน-ขูดหินปูน’ เบิกได้ 900 บ.ต่อปี มติชน 2 ตค. 59

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่...

คนไทยจนหนักสินทรัพย์ต่อหัวต่ำ แบกหนี้มากสุดในเอเชีย-อเมริกาและยุโรปความมั่งคั่งวูบ แนวหน้า 1 ต.ค. 2559 คนไทยจนหนักสินทรัพย์ต่อหัวต่ำ แบกหนี้มากสุดในเอเชีย-อเมริกาและยุโรปความมั่งคั่งวูบ แนวหน้า 1 ต.ค. 2559

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม อลิอันซ์ ยักษ์ใหญ่วงการการเงิน และประกัน และการลงทุน ของเยอรมนี ได้เปิดเผ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

คลายทุกข์ชาวบ้าน: หญิงที่หย่ากับสามีต้องรอ ๓๑๐ วันจึงจะทำการสมรสใหม่ได้  คลายทุกข์ชาวบ้าน: หญิงที่หย่ากับสามีต้องรอ ๓๑๐ วันจึงจะทำการสมรสใหม่ได้

ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ เรื่องการสมรส ซึ่งการสมรสตามกฎหมายได้กำหนดเง...

กฎหมายสามัญประจำบ้าน : ทรัพย์สิน – สามีภริยา กฎหมายสามัญประจำบ้าน : ทรัพย์สิน – สามีภริยา

สมัยเด็กครูถวิลกับข้าพเจ้าเคยเรียนหนังสือ ป.4 มาด้วยกัน อยู่วัดกินข้าววัดด้วยกันมา พอโตขึ้น  คร...

เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 1. Session 5_ความท้าทายของการส...

ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก

ข้าพเจ้าในฐานะอัยการแผ่นดินเคยยื่นฟ้องจำเลยหนุ่มนักเลงคนหนึ่ง ฐานกรรโชกทรัพย์และทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว...

คลายทุกข์ชาวบ้าน : ถ้าผู้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าซื้อตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ คลายทุกข์ชาวบ้าน : ถ้าผู้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าซื้อตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ

สัญญาเช่าซื้อนั้น วัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้อยู่ที่การใช้ หรือการได้รับประโยชน์ในรถยนต์ที่ เช่า...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา