"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ครึ่งปีหลังของปี 2559 ได้เดินทางมาถึงในเดือนที่ 3 กันยายน 2559 บางพื้นที่ยังคงมีสายฝนเป็นระยะๆ แต่ไม่ว่าฟ้าฝนจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยการทำงานเพื่อให้เกิดการคุ้มครองด้านสิทธิและสวัสดิการแรงงานให้ได้อย่า...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

14 กันยายน 2559 อย่าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบ “เสียไม่ได้”: ภาพสะท้อนความไร้น้ำยาของบอร์ดค่าจ้างแบบไทยๆ
ระหว่างกำลังดื่มด่ำกับกาแฟถ้วยโปรด ดิฉันก็นั่งอ่านบทความเรื่องหนึ่งไปด้วย พลันก็ทำให้กาแฟตรงหน้าราวกับไม่อร่อยไปพริบตาและไม่อยากดื่มอีกต่อไป หลังจากได้อ่านบทความของยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อ...
11/Sep/2016
9 กันยายน 2559 ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (ที่ไม่เนื่องจากการทำงาน) รวม 3 เรื่อง โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อสังเกตจากสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อนต่อประกาศสำนักงานประกันสังคมทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว   เดิมทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50 %  ของค่าจ้างตลอดชีวิต โ...
09/Sep/2016
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516-2559
1 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๙ 2 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘ 3 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗ 4 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖ 5 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ....
18/Aug/2016
รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ.2559
  File คำอธิบาย     0001.pdf ข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน     0002.pdf ข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์ &nb...
18/Aug/2016
เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 กับรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 และข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย : 8 ประเด็น ลุ่มๆดอนๆกับอนาคตการปฏิรูปด้านแรงงาน มองผ่านมาตรา 41, 42, 44, 47, 48, 74,133,178
นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2558 ที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะที่ได้ยกร่างขึ้นมา หลังจากนั้นทางค...
24/Jul/2016
มาตรา 13 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ใครบ้างที่จะสามารถลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องได้?
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13 ได้บัญญัติไว้ว่า   “การเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ...
03/May/2016
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

สรุปพระราชบัญญัติ (กฎหมาย) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 26 กันยายน 2559
  กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ...
25/Sep/2016
1 กันยายน 2559 ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559
บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล...
05/Sep/2016
22 สิงหาคม 2559 ประกาศใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
อ่านกฎหมายทั้งฉบับclickที่นี่   อ่านบทวิเคราะห์โดย ณรงค์ ใจหาญ   ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิด หรือจำเลยในคดีอาญาที่ต้องถูกคุมขังระหว่างสอบสว...
03/Sep/2016
23 สิงหาคม 2559 ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559
"กองทุนยุติธรรม" แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล เอกชน รัฐ ฯลฯ เสนอโครงการขอทุนไปดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายกับปร...
27/Aug/2016
7 เมษายน 2559 ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการบังคับโทษปรับในเรื่องการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับยังไม่ได้กำหนดไว้ และการกำหนดอัตราเงินในการกั...
25/Aug/2016
ข้อบังคับประธานศาลฎีกาวิธีดําเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๔ ก ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๙ วรรคสอง มาตร...
14/Aug/2016
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้หรือหญิงชู้ โดย ทนายพร กันยายน 15, 2016, 01:39:32 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สลิปเงินเดือน โดย ทนายพร กันยายน 15, 2016, 01:28:59 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] นายจ้างบังคับให้ทำบัตรเครดิตเพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดย joyce20th กันยายน 06, 2016, 10:35:57 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สอบถามค่าชดเชยกรณีเชิญออกของพนักงานขายค่ะ โดย ทนายพร กันยายน 02, 2016, 04:25:04 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ขับรถชนคนตาย โดย ทนายพร กันยายน 02, 2016, 04:21:24 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ขอถามเรื่องเลิกจ้าง โดย Vilitrosy สิงหาคม 24, 2016, 03:26:36 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] อยากทราบเรื่องการรับโทษมียาเสพติเค่ะ โดย Vilitrosy สิงหาคม 24, 2016, 03:26:24 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รบกวนสอบถามเกี่ยวกับสัญญาสินเชื่อเงินกู้ครับ โดย foxriver สิงหาคม 09, 2016, 05:47:04 PM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เลขาธิการ คปภ.สั่งบริษัทประกันภัยเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยเรือล่มที่ทำประกันชีวิต-อุบัติเหตุ เลขาธิการ คปภ.สั่งบริษัทประกันภัยเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยเรือล่มที่ทำประกันชีวิต-อุบัติเหตุ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงค...

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งบิ๊กกระทรวงแรงงาน 7 ตำแหน่ง ครม.เห็นชอบแต่งตั้งบิ๊กกระทรวงแรงงาน 7 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมน...

เล่นเกม Pokemon Go ในเวลาทำงานมีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจากนายจ้าง เล่นเกม Pokemon Go ในเวลาทำงานมีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจากนายจ้าง

ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น E-mail Facebook Line และล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมทั่...

สปสช.จัดงบ สปสช.จัดงบ "เหมารายหัว" ใหม่ เดิมเท่ากันทั่วประเทศ เป็น "ขั้นบันได" รพ.ห่างไกลได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรม...

ดีเดย์1ต.ค. เปิดศาลอาญาทุจริตฯ รับคดี’กล่าวหาจนท.รัฐ-ปปช.ยึดทรัพย์-ฟอกเงิน-แจ้งทรัพย์สินเท็จ’ ดีเดย์1ต.ค. เปิดศาลอาญาทุจริตฯ รับคดี’กล่าวหาจนท.รัฐ-ปปช.ยึดทรัพย์-ฟอกเงิน-แจ้งทรัพย์สินเท็จ’

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายอธิคม ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

คลายทุกข์ชาวบ้าน: หญิงที่หย่ากับสามีต้องรอ ๓๑๐ วันจึงจะทำการสมรสใหม่ได้  คลายทุกข์ชาวบ้าน: หญิงที่หย่ากับสามีต้องรอ ๓๑๐ วันจึงจะทำการสมรสใหม่ได้

ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ เรื่องการสมรส ซึ่งการสมรสตามกฎหมายได้กำหนดเง...

กฎหมายสามัญประจำบ้าน : ทรัพย์สิน – สามีภริยา กฎหมายสามัญประจำบ้าน : ทรัพย์สิน – สามีภริยา

สมัยเด็กครูถวิลกับข้าพเจ้าเคยเรียนหนังสือ ป.4 มาด้วยกัน อยู่วัดกินข้าววัดด้วยกันมา พอโตขึ้น  คร...

เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 1. Session 5_ความท้าทายของการส...

ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก

ข้าพเจ้าในฐานะอัยการแผ่นดินเคยยื่นฟ้องจำเลยหนุ่มนักเลงคนหนึ่ง ฐานกรรโชกทรัพย์และทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว...

คลายทุกข์ชาวบ้าน : ถ้าผู้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าซื้อตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ คลายทุกข์ชาวบ้าน : ถ้าผู้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าซื้อตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ

สัญญาเช่าซื้อนั้น วัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้อยู่ที่การใช้ หรือการได้รับประโยชน์ในรถยนต์ที่ เช่า...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา