"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ครึ่งปีหลังของปี 2559 ได้เดินทางมาถึงในเดือนที่ 2 สิงหาคม 2559 บางพื้นที่ยังคงมีสายฝนที่โปรยปราย แต่ไม่ว่าอากาศฟ้าฝนจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยการทำงานเพื่อให้เกิดการคุ้มครองด้านสิทธิและสวัสดิการแรงงานให้...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

การที่จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นของโจทก์โดยสำคัญผิดว่าที่ดินเป็นของตนเองมาเกินสิบปี ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยครอบครองที่ดินของจำเลยเอง หากแต่ต้องถือว่าจำเลยครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นที่สามารถนับระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์ได้
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6151/2558   คำพิพากษาย่อสั้น   จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์รวมทั้งทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินของจำเล...
28/May/2016
>> อ่านต่อ
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516-2559
1 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๙ 2 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘ 3 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗ 4 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖ 5 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ....
18/Aug/2016
รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ.2559
  File คำอธิบาย     0001.pdf ข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน     0002.pdf ข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์ &nb...
18/Aug/2016
เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 กับรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 และข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย : 8 ประเด็น ลุ่มๆดอนๆกับอนาคตการปฏิรูปด้านแรงงาน มองผ่านมาตรา 41, 42, 44, 47, 48, 74,133,178
นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2558 ที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะที่ได้ยกร่างขึ้นมา หลังจากนั้นทางค...
24/Jul/2016
มาตรา 13 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ใครบ้างที่จะสามารถลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องได้?
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13 ได้บัญญัติไว้ว่า   “การเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ...
03/May/2016
28 มีนาคม 2559 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รับทราบผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องปฏิรูปการแรงงาน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ ผลการพิจารณาของกระทรวงแรงงานและกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง ปฏิรูปการแร...
31/Mar/2016
สรุปการเสวนา เรื่อง “พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518”
สรุปการเสวนา เรื่อง “พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ INDUSTRIALL GLOBAL...
27/Mar/2016
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

ข้อบังคับประธานศาลฎีกาวิธีดําเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๔ ก ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๙ วรรคสอง มาตร...
14/Aug/2016
สรุปพระราชบัญญัติ (กฎหมาย) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559
  กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ...
19/Jun/2016
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 / ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ / ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอประชาชนลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม
click หรือกดตรงนี้เพื่ออ่านทั้งฉบับ...
03/Jun/2016
กฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “ยาเสพติด” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎก...
28/Apr/2016
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 บังคับใช้ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
อ่านทั้งฉบับได้ที่นี่ click...
04/Apr/2016
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ฉบับลงประชามติ เผยแพร่เมื่อ 29 มี.ค. 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ..... ฉบับก่อนลงประชามติ 279 มาตรา มีจำนวน 105 หน้า แบ่งเป็น 16 หมวด คือ 1.บททั่วไป 2. พระมหากษัตริย์ 3.สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 4. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 5. หน...
31/Mar/2016
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ขอถามเรื่องเลิกจ้าง โดย Vilitrosy สิงหาคม 24, 2016, 03:26:36 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] อยากทราบเรื่องการรับโทษมียาเสพติเค่ะ โดย Vilitrosy สิงหาคม 24, 2016, 03:26:24 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รบกวนสอบถามเกี่ยวกับสัญญาสินเชื่อเงินกู้ครับ โดย foxriver สิงหาคม 09, 2016, 05:47:04 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รบกวนสอบถามเรื่องการจ้างงานอย่างนี้ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ครับ โดย RRT สิงหาคม 09, 2016, 09:38:48 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ขอตำปรึกษาเรื่องการไม่ผ่านโปรหน่อยค่ะ โดย ทนายพร สิงหาคม 04, 2016, 12:59:04 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] เกี่ยวกับการลาออกครับ โดย sakexcel02 กรกฎาคม 09, 2016, 10:19:49 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ทำงานไม่ได้รับค่าแรง โดย Luciano กรกฎาคม 06, 2016, 08:03:04 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สัญญายอมรับสภาพหนี้ โดย homewatch กรกฎาคม 04, 2016, 05:11:30 PM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เล่นเกม Pokemon Go ในเวลาทำงานมีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจากนายจ้าง เล่นเกม Pokemon Go ในเวลาทำงานมีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจากนายจ้าง

ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น E-mail Facebook Line และล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมทั่...

สปสช.จัดงบ สปสช.จัดงบ "เหมารายหัว" ใหม่ เดิมเท่ากันทั่วประเทศ เป็น "ขั้นบันได" รพ.ห่างไกลได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรม...

ดีเดย์1ต.ค. เปิดศาลอาญาทุจริตฯ รับคดี’กล่าวหาจนท.รัฐ-ปปช.ยึดทรัพย์-ฟอกเงิน-แจ้งทรัพย์สินเท็จ’ ดีเดย์1ต.ค. เปิดศาลอาญาทุจริตฯ รับคดี’กล่าวหาจนท.รัฐ-ปปช.ยึดทรัพย์-ฟอกเงิน-แจ้งทรัพย์สินเท็จ’

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายอธิคม ...

รัฐลุยช่วยแรงงานเสี่ยงถูกเลิกจ้าง เพิ่มทักษะใหม่-กระตุ้นการออม รัฐลุยช่วยแรงงานเสี่ยงถูกเลิกจ้าง เพิ่มทักษะใหม่-กระตุ้นการออม

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยแนวทางการรับมือสถานการณ์เลิกจ้างแรงงา...

บอร์ดประกันสังคม เพิ่มค่าทำฟันเป็นปีละ 900 บาทแล้ว เริ่ม 12ส.ค.นี้ บอร์ดประกันสังคม เพิ่มค่าทำฟันเป็นปีละ 900 บาทแล้ว เริ่ม 12ส.ค.นี้

วันที่ 17 กรกฎาคม พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 1. Session 5_ความท้าทายของการส...

ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก

ข้าพเจ้าในฐานะอัยการแผ่นดินเคยยื่นฟ้องจำเลยหนุ่มนักเลงคนหนึ่ง ฐานกรรโชกทรัพย์และทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว...

คลายทุกข์ชาวบ้าน : ถ้าผู้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าซื้อตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ คลายทุกข์ชาวบ้าน : ถ้าผู้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าซื้อตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ

สัญญาเช่าซื้อนั้น วัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้อยู่ที่การใช้ หรือการได้รับประโยชน์ในรถยนต์ที่ เช่า...

จะทำยังไงเมื่อเป็นหนี้แล้วถูกฟ้อง ? จะทำยังไงเมื่อเป็นหนี้แล้วถูกฟ้อง ?

น่าจะมีหลายคนที่อาจจะเป็นกังวลอยู่ว่า ถ้าเรื่องหนี้สินของเรามันล่วงเลยมาจนการฟ้องร้องไปถึงกรมบังคับค...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา