ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ย่างเข้าเดือนที่ 6 แต่สถานการณ์โควิดหนักหน่วงในทุกวัน แม้หลายคนได้ทยอยฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตาม แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ทวีสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งในส่วนผู้เสียชีวิต แต่ไม่ว่าจะอย่างไรย่อมส่งผลกระทบต่อผู้...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

update พฤษภาคม 2564 : เงินเบี้ยขยันหาใช่เป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงจึงไม่เป็นค่าจ้าง
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 34/2563 (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)   เรื่อง เงื่อนไขการจ่ายเบี้ยขยัน คำนึงถึงการขาด ลา มาสาย หรือชั่วโมงเวลาการทำงานตอบแทนเป็นสำคัญ หากลูกจ้...
05/May/2021
>> อ่านต่อ
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

update 5 พฤษภาคม 2564 : คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2563-2516
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2563     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2562     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2561     ...
05/May/2021
update 5 พฤษภาคม 2564 : นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น สามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้
"เงื่อนไข" ผู้รับสิทธิ์   เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม.33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน หรือใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุส...
05/May/2021
นายจ้างสั่งหยุดงานไม่จ่ายค่าจ้างผิดหรือไม่
รายการ วันนี้ประเทศไทย What happened Thailand โดย ทนายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนาราย์และเพื่อน  ดู CLIP ได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
07/Mar/2021
29 มกราคม 2564 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. 2564
กรณีที่นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกันตน โดยสถานประกอบการดังกล่าวเลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว และไม่สามารถติดตามตัวนายจ้างได้ หรือนายจ้างไม่แจ้งขึ้นทะเบียนในกรณีอื่นๆ ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อ...
31/Jan/2021
29 มกราคม 2564 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับประโยชน์ทดแทนฉบับใหม่ สามารถยื่นคำขอชดเชยกรณีว่างงาน-ชราภาพได้ทางออนไลน์
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 22 ง วันที่ 29 มกราคม มีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำ...
31/Jan/2021
7 มกราคม 2564 สำนักงานประกันสังคมออกแนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และกรณีฝากครรภ์ 1,500 บาทต่อ 1 ครรภ์ รวมไม่เกิน 5 ครั้ง
ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่นี่ DOWNLOAD...
21/Jan/2021
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

update 1 พฤษภาคม 2564 : เช็คเงื่อนไข "เงินสงเคราะห์บุตร" ไม่ใช่ได้รับทุกคน ตรวจสอบวิธีการเช็คสิทธิ พร้อมวิธีลงทะเบียนที่นี่
"เงินสงเคราะห์บุตร" เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนในกองทุน "ประกันสังคม" จะได้รับตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันสังคม   ใครมีสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร...
05/May/2021
ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆของรัฐสภา CLICK ที่นี่ครับ...
29/Mar/2021
คณะรัฐมนตรีผ่านร่าง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หยุดงานต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ชม.,29 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่บังคับใช้ม...
09/Oct/2020
ประกาศกระทรวงแรงงาน ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 6 พค. 63
...
08/May/2020
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 เมษายน 2563
โดยจะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 จะช่วยให้กระบวนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี...
05/May/2020
18 เมษายน 2562 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มาตรา 10 กำหนดให้เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศ...
19/Apr/2019
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] เสพสารเสพติดในค่ายทหาร มีโทษอย่างไร โดย Sirima มิถุนายน 19, 2021, 01:02:26 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] บริษัทปิดกิจการกระทันหัน เลิกจ้างพนักงานทั้งหมด โดย banky01 มิถุนายน 18, 2021, 12:22:14 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ขอปรึกษาเรื่องนายจ้างจ่ายเงินช้า โดย Team มิถุนายน 17, 2021, 02:37:49 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] มีการพูดคุยว่าจะให้ออก แต่รอ CEO อนุมัติอยู่ แล้ววันถัดมามากลับคำ ขอให้อยู่ต่อ โดย Feliscity มิถุนายน 15, 2021, 01:29:46 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] ครอบครอง โดย Feliscity มิถุนายน 15, 2021, 01:29:27 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] เลิกจ้างก่อนหมดสัญญา โดย มโนธรรม มิถุนายน 14, 2021, 07:11:58 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] คดี มียาเสพติด ไว้ครอบครอง โดย มโนธรรม มิถุนายน 09, 2021, 06:36:16 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] เคยโดนคดีเสพขับปี60รอลงอาญา2ปีแล้วมาโดนจับต้นกระท่อมหนักประมาณ5. ก.ก โดย Manita tamprasee@gmail.co มิถุนายน 05, 2021, 10:09:43 PM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ลูกจ้างเข้าข่ายติดเชื้อ COVID - 19 นายจ้างสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13 พค. 64 ลูกจ้างเข้าข่ายติดเชื้อ COVID - 19 นายจ้างสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13 พค. 64

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงกรณี ลูกจ้างอยู่ในข่ายเป็นผู้ติดหรืออาจจะติดเชื้อไวรัส COVID - 19...

ข่าวปลอม! พนักงานติดโควิด-19 แล้วต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือน ,ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 10 พค.64 ข่าวปลอม! พนักงานติดโควิด-19 แล้วต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือน ,ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 10 พค.64

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย กรณี "ถ้าพนักงานติดโควิด-19 แล้วต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่า...

เคลียร์ชัดประกันสังคมฉีดวัคซีนโควิด เงื่อนไขอย่างไร? , กรุงเทพธุรกิจ 15 พค. 64 เคลียร์ชัดประกันสังคมฉีดวัคซีนโควิด เงื่อนไขอย่างไร? , กรุงเทพธุรกิจ 15 พค. 64

ตอบคำถามคาใจเรื่อง 'ประกันสังคมฉีดวัคซีนโควิด' แก่ผู้ประกันตนม.33 ว่าจะฉีดเมื่อไหร่ ฉีดยี่ห้...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

Gig Worker แรงงานอิสระยุค 4.0 ความท้าทายสร้างสมดุลเศรษฐกิจดิจิทัล (จบ) , ประชาชาติธุรกิจ 27 มีค. 64 Gig Worker แรงงานอิสระยุค 4.0 ความท้าทายสร้างสมดุลเศรษฐกิจดิจิทัล (จบ) , ประชาชาติธุรกิจ 27 มีค. 64

คอลัมน์ นอกรอบ จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์, เซฮา ยาทิม Access Partnership แม้จะมีการให้ความเห็นว่า ไร...

‘Gig Worker’ แรงงานอิสระยุค 4.0 ความท้าทายสร้างสมดุลเศรษฐกิจดิจิทัล (1) , ประชาชาติธุรกิจ 21 มีค. 64 ‘Gig Worker’ แรงงานอิสระยุค 4.0 ความท้าทายสร้างสมดุลเศรษฐกิจดิจิทัล (1) , ประชาชาติธุรกิจ 21 มีค. 64

นอกรอบ จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์, เซฮา ยาทิม, Access Partnership ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข...

ทางไม่รอดของแรงงานและสังคมไทย? , โพสต์ทูเดย์ 12 มค. 64 ทางไม่รอดของแรงงานและสังคมไทย? , โพสต์ทูเดย์ 12 มค. 64

คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย...ผศ. ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศา...

ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63 ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยตัวเลขประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์...

ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563 ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถค้นหาเขตอำนาจได้จาก ชื่อศาล หรือ พื้นที่โดยใช้ชื่อจังหวัดและอำเภอ CLICK : DOWNLOAD...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา