ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

แม้ว่าสัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นแล้ว แต่เมื่อลูกจ้างยังมิได้เริ่มงาน นายจ้างบอกเลิกสัญญา จึงมิใช่กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง

อ้างอิงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๐/๒๕๖๓

 

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์ทำงานอยู่บริษัท A ตำแหน่ง Division Sales Manager ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐๖,๐๐๐ บาท และค่าตอบแทบรายปี ๓๗๐,๐๐๐ บาท และได้ลาออกจากงานมาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

เมื่อปลายปี ๒๕๕๙ จำเลยหรือตัวแทนจำเลยชักชวนโจทก์มาทำงานในตำแหน่ง National Sale Manager ตกลงค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๑๓๓,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าตอบแทนรายปี โดยทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดเริ่มงานวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

 

ต่อมาวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ โจทก์เดินทางไปทำงาน แต่จำเลยกลับบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓๙,๓๑๒.๙๕ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๔๔,๐๕๙.๕๒ บาท และค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด ๘๘๘,๒๕๐.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

 

ศาลแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า

 

โจทก์ยังไม่ได้ทำงานให้จำเลย ที่จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างมิใช่กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ย่อมไม่อาจนำค่าเสียหายที่มีฐานคำนวณจากการได้รับค่าชดเชยมาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าเสียโอกาสในการทำงานและขาดประโยชน์อันพึงได้รับโดยชอบได้

 

แต่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้างได้ พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหาย ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์อุทธรณ์

 

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า

 

สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ และลูกจ้างมีหน้าที่ตอบแทนคือต้องทำงานให้แก่นายจ้างเช่นเดียวกัน

 

เมื่อสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้โจทก์เริ่มทำงานวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ แต่เมื่อจำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนที่โจทก์จะทำงานให้แก่จำเลย

 

กล่าวคือ โจทก์ยังมิได้ทำงานให้แก่จำเลยก็ถูกเลิกสัญญาจ้างงานเสียก่อน โจทก์กับจำเลยจึงยังไม่ใช่ลูกจ้างและนายจ้างต่อกันตามความหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕

 

โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

พิพากษายืน05/May/2020

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ครม.มีมติตามการขยายพรก.ฉุกเฉิน ผ่อนปรนแรงงานถูกกฎหมาย 3 ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา อยู่ไทยได้ถึง 31 พ.ค.63   , ฐานเศรษฐกิจ 5 พค. 63 ครม.มีมติตามการขยายพรก.ฉุกเฉิน ผ่อนปรนแรงงานถูกกฎหมาย 3 ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา อยู่ไทยได้ถึง 31 พ.ค.63 , ฐานเศรษฐกิจ 5 พค. 63

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 5 พ.ค. 63 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ...

โควิด-19 ทำคนว่างงานพุ่ง 3 แสนราย ,ประชาชาติธุรกิจ 5 พค. 63 โควิด-19 ทำคนว่างงานพุ่ง 3 แสนราย ,ประชาชาติธุรกิจ 5 พค. 63

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย ผลการขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไ...

แรงงานต่างด้าว ยื่นขอรับสิทธิว่างงานสุดวิสัยจากประกันสังคมได้ , ประชาชาติธุรกิจ 1 พค. 63 แรงงานต่างด้าว ยื่นขอรับสิทธิว่างงานสุดวิสัยจากประกันสังคมได้ , ประชาชาติธุรกิจ 1 พค. 63

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิด...

สแกนแรงงานต่างด้าวสกัดไวรัส กทม. ไล่เช็ก 392 แคมป์ทั่วกรุง , ประชาชาติธุรกิจ 1 พฤษภาคม 63 สแกนแรงงานต่างด้าวสกัดไวรัส กทม. ไล่เช็ก 392 แคมป์ทั่วกรุง , ประชาชาติธุรกิจ 1 พฤษภาคม 63

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บริหารสถาน...

ก.แรงงานฯ เผย SCCC ปิดรง.ปูนสระบุรีปลดลูกจ้าง 144 คน รง.ปูนฯ อื่นยังไม่มีรายงานเลย์ออฟ , สำนักข่าวอินโฟเควสท์  17 เมษายน 63 ก.แรงงานฯ เผย SCCC ปิดรง.ปูนสระบุรีปลดลูกจ้าง 144 คน รง.ปูนฯ อื่นยังไม่มีรายงานเลย์ออฟ , สำนักข่าวอินโฟเควสท์ 17 เมษายน 63

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การที่บมจ.ปูนซีเม...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563 ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถค้นหาเขตอำนาจได้จาก ชื่อศาล หรือ พื้นที่โดยใช้ชื่อจังหวัดและอำเภอ CLICK : DOWNLOAD...

คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563 คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงาน กรณีจำเลยที่ 1 มีคำสั่งยกคำร้องที...

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา