"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

กสร. เตรียมเอาผิดนายจ้างเหตุคนงานปั่นด้าย จ.อยุธยา เสียชีวิตชี้มีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย - ThaiPR.net 22 พ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีกับนายจ้างสถานประกอบกิจการปั่นด้าย จังหวัดอยุธยา เหตุรถโฟล์คลิฟชนลูกจ้างเสียชีวิต ชี้นายจ้างมีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณีลูกจ้างที่เสียชีวิตจากเหตุรถโฟล์คลิฟต์เฉี่ยวชนในสถานประกอบกิจการ จ.อยุธยาว่า ผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างของโรงงานซึ่งประกอบกิจการปั่นด้าย และมีการใช้รถโฟล์คลิฟหรือรถยกสำหรับยกก้อนฝ้าย จากการตรวจสอบพบว่า นายจ้างมีความผิดฐาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถยกทุกครั้งก่อนการใช้งาน ไม่มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทำงาน ไม่มีการกำหนดเส้นทางและตีช่องทางเดินของรถยก ไม่ได้ติดตั้งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันไว้ในบริเวณทางแยกหรือทางโค้งที่มองไม่เห็น ไม่มีคู่มือ การใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษารถยก และไม่ได้จัดให้ลูกจ้างที่เปลี่ยนงานได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การฝ่าฝืนดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งขณะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมดำเนินคดี กับนายจ้างต่อไป
 

"กสร. ได้กำชับให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ เข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีก และมิให้นายจ้างต้องถูกดำเนินคดี หากสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยเรื่องมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน28/Nov/2016

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา