ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

กสร.รุกตั้งมุมนมแม่ในโรงงาน สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมลดค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างหญิง - ThaiPR.net 27 ธ.ค. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สร้างองค์ความรู้เรื่องสวัสดิการมุมนมแม่ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง หวังพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตลูกจ้างหญิง
 

สถานประกอบกิจการตั้งแล้วกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง ลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างหญิงเกิน ๒๐๐ ล้าน
 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการเสริมสร้างองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯว่าการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้มีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ ปัจจุบันผู้หญิงทำงานนอกบ้านมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมด การเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้หญิงที่ออกมาทำงานได้ทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์ เพื่อดูแลประชากรซึ่งเป็นอนาคตของประเทศให้เติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งที่ กสร.ส่งเสริมให้นายจ้างและสังคมเห็นความสำคัญ

 

การจัดสวัสดิการมุมนมแม่เป็นสวัสดิการให้โอกาสลูกจ้างหญิงได้เลี้ยงดูบุตร ด้วยนมตนเองตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของบุตร กสร.ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานได้รับการตอบรับจากนายจ้าง ลูกจ้าง มีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งมุมนมแม่แล้ว ๑,๐๙๘ แห่ง มีลูกจ้างหญิงใช้บริการมุมนมแม่ จำนวน ๘,๖๑๗ คน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า ๒๐๐ ล้านบาทต่อปี สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมจัดสรรเป้าหมายการจัดตั้งมุมนมแม่ จำนวน ๘๐ แห่ง และขยายการจัดตั้งเพิ่มอีกตามนโยบายกรม จำนวน ๓๒๔ แห่ง รวมเป้าหมายการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ ทั้งสิ้น ๔๐๔ แห่ง ที่สำคัญกว่าตัวเงินคือเด็กที่ได้ดื่มนมแม่ พร้อมอยู่ในอ้อมกอดของแม่จะได้รับทั้งอาหารทางกายและอาหารอารมณ์ที่เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ฉลาด อารมณ์แจ่มใส อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม
 

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืนในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบุคลากรของกรมอนามัย รวมจำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างและครอบครัว อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป03/Jan/2017

เกาะติดข่าวกฎหมาย

กสร.แจงลูกจ้างทำงานที่บ้านเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นอยู่กับประเภทงาน , ประชาชาติ 1 กพ. 62 กสร.แจงลูกจ้างทำงานที่บ้านเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นอยู่กับประเภทงาน , ประชาชาติ 1 กพ. 62

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกรณีลูกจ้างขอทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสาม...

มาแล้ว! ประกันสังคมแจ้งผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 , ประชาชาติ 29 มค. 62 มาแล้ว! ประกันสังคมแจ้งผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 , ประชาชาติ 29 มค. 62

“นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำ...

ข่าวดี! ผู้ประกันตนที่ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้ารักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย , ประะชาติ 15 มค.62 ข่าวดี! ผู้ประกันตนที่ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้ารักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย , ประะชาติ 15 มค.62

“อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์...

ผู้ประกันตนฟังทางนี้ !! จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี , ประชาชาติ 7 มค. 62 ผู้ประกันตนฟังทางนี้ !! จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี , ประชาชาติ 7 มค. 62

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการประมวลผลระ...

ประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้ , ประชาชาติ 8 มค. 62 ประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้ , ประชาชาติ 8 มค. 62

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา