"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาท/เดือน จนถึงอายุ 3 ขวบ ด้าน รมว.แรงงาน กำชับ สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนให้ทราบและรีบขอรับสิทธิได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 2561

 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาฯสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง ข้อห่วงใยของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ที่มีต่อผู้ประกันตนในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงาน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ โดยได้กำชับสำนักงานประกันสังคมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนได้ทราบถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 พ.ย. 2560 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมในการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ โดยให้เริ่มให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดในปีงบประมาณ 2561 จนถึง 30 ก.ย. 2561

 

นายสุรเดช กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้มีปรับเพิ่มสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร 400 บาท เป็น 600 บาท/เดือน จนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อประกาศใช้ โดยผู้ประกันตนจะสามารถรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรย้อนหลังได้ถึง 1 ม.ค. 2561 อีกด้วย นอกจากผู้ประกันตนได้รับสิทธิจากประกันสังคมแล้ว ผู้ประกันตนสามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้อีก โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดคุณสมบัติต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์ มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ปี

 

อย่างไรก็ดีหากผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี และมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นทุกคนมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรายละ 600 บาท/คน/เดือน โดยผู้ที่อาศัยในกรุงเทพสามารถยื่นลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพ ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่อยู่อาศัยในเขต อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 ก.ย. 2561

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร 0-2651-6532 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง06/Jun/2018

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา