ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

ไทย–ไอแอลโอ ลงบันทึกความเข้าใจยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน , ข่าวสด 11 เมย.62

รมว.แรงงาน เปิดงานกิจกรรมถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองครบ 100 ปี การก่อตั้งไอแอลโอ ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 24 ประเทศสมาชิก ที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด ผ่านทางเฟสบุ๊คกระทรวงแรงงาน และไอแอลโอ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไอแอลโอ ลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 42 ประเทศสมาชิกก่อตั้ง ILO

 

ซึ่งเป็นผลจากการร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซาย ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2462 ตลอดระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนามิติด้านแรงงานอย่างใกล้ชิดกับ ILO ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน และส่งเสริมการเจรจาทางสังคม

 

ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 24 ประเทศสมาชิก ILO ที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผ่านทางเฟสบุ๊คของกระทรวงแรงงานและไอแอลโอ

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์อันดีและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ส่งเสริมการเจรจาทางสังคมเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานสร้างงานที่มีคุณค่า โดยการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง

 

โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ สารแสดงความยินดีจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การจัดทำและเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ 100 ปี ความสัมพันธ์ไทย และ ILO การจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อจำหน่าย และกิจกรรไฮไลท์ของงาน คือ การเปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Program: DWCP)

 

ซึ่งเป็นแผนฉบับแรกของประเทศไทย โดยจะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างผู้แทนกระทรวงแรงงาน องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และ ILO

 

โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการให้สัตยาบันกับไอแอลโอแล้วจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 2. ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 3. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930

 

และ 4. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือต่าง ๆ มากกมาย อาทิ โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติโครงการการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

 

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ยังได้ถือโอกาสนี้ ขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสนับสนุนการจัดงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ILO และพันธมิตรไตรภาคี ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า และผู้ชมที่รับชมผ่านทางเฟสบุ๊คอยู่ทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง ILO

 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วโลก และร่วมพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้ก้าวไกล ยั่งยืนต่อไป12/Apr/2019

เกาะติดข่าวกฎหมาย

โค้งสุดท้ายแล้ว! ประกันสังคมแจงคืนสิทธิ-มีสุข ผู้ประกันตนตาม ม.39 ได้ภายใน 19 เม.ย.นี้ , ประชาชาติธุรกิจ 18 เมย. 62 โค้งสุดท้ายแล้ว! ประกันสังคมแจงคืนสิทธิ-มีสุข ผู้ประกันตนตาม ม.39 ได้ภายใน 19 เม.ย.นี้ , ประชาชาติธุรกิจ 18 เมย. 62

“อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนิน...

ไทย–ไอแอลโอ ลงบันทึกความเข้าใจยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน , ข่าวสด 11 เมย.62 ไทย–ไอแอลโอ ลงบันทึกความเข้าใจยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน , ข่าวสด 11 เมย.62

รมว.แรงงาน เปิดงานกิจกรรมถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองครบ 100 ปี การก่อตั้งไอแอลโอ ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 24 ประเท...

เปิดสิทธิประโยชน์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างอะไรบ้าง ?, Kapook.com 9 เม.ย.62 เปิดสิทธิประโยชน์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างอะไรบ้าง ?, Kapook.com 9 เม.ย.62

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2562 ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ! พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้างเพียบ มาเช็กเลยว่า...

ล้งตะวันออกวิกฤตแรงงานเถื่อน 40% รัฐจับกุมหนักฤดูผลไม้ทำส่งออกแสนล้านสะเทือน , ประชาชาติธุรกิจ 8 เมษายน 2562 ล้งตะวันออกวิกฤตแรงงานเถื่อน 40% รัฐจับกุมหนักฤดูผลไม้ทำส่งออกแสนล้านสะเทือน , ประชาชาติธุรกิจ 8 เมษายน 2562

“สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด” รับแทบทุกล้งมีแรงงานไม่ถูกกฎหมาย 20-40% เสนอรัฐผ...

  กลางปี 62 รับแรงงานเพิ่ม 3 หมื่นตำแหน่ง งานขาย-บัญชี-วิศวะ แชมป์สูงสุด, ประชาชาติธุรกิจ 5 เมย.62 กลางปี 62 รับแรงงานเพิ่ม 3 หมื่นตำแหน่ง งานขาย-บัญชี-วิศวะ แชมป์สูงสุด, ประชาชาติธุรกิจ 5 เมย.62

ต้องยอมรับว่าในปี 2651 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากสงครามการค้า รวมถ...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา