ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

ครม.ผุดมาตราการสร้างแรงจูงใจ ลูกจ้าง-นายจ้างรับสังคมสูงวัย พร้อมยืดประกันตน ,ผู้จัดการออนไลน์ 24 ธันวาคม 62

รองโฆษกรัฐบาล แถลงครม.ขับเคลื่อน นโยบาย รองรับสังคมสูงวัย ผุด 8 มาตราการสร้างแรงจูงใจ ลูกจ้าง-นายจ้าง พร้อมขยายคุณสมบัติผู้ประกันตน ตามมาตรา40 อีก 5 ปี


วันนี้ (24 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.รับทราบสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561 ซึ่งปัจจุบันมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจำนวน 11.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรทั้งหมด ค่าเฉลี่ยอายุคนไทยอยู่ที่ 77 ปี และมีอัตราเจริญพันธุ์อยู่ที่ 1.5 คน ซึ่งส่งผลต่อการจัดระบบสวัสดิการและการประกันสังคมแก่ผู้สูงอายุ การบริการทางด้านสุขอนามัยและการดูแลผู้สูงอายุ โดยปี2561 รัฐบาลได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 8.38ล้านคน เป็นเงินงบประมาณ66,000 ล้านบาท และดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิ้นเดือนธันวาคม มีผู้บริจาค 811 ราย เป็นจำนวนเงิน2.8ล้านบาท เงินบริจาคนำเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ในจำนวนประชากรสูงอายุ 11.7ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่ประมาณ 1ใน 3 หรือประมาณ 4.36ล้านคน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 2 เท่า โดยในภาพรวมเป็นการทำงานนอกระบบร้อยละ 88.2 ซึ่งเท่ากับเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง


น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอครม.

 

1.เสริมทักษะแรงงานสูงอายุภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

2.สร้างแรงจูงใจการทำงานให้กับแรงงานสูงอายุ ด้วยการออกแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขตามวัยของแรงงาน

 

3.สร้างแรงจูงใจและขยายสิทธิประโยชน์ให้กับนายจ้างที่จ้างแรงงานสูงอายุ

 

4.ขยายอายุในการเริ่มรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้ยาวนานกว่าที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ในกรณีของแรงงานภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม

 

5.หามาตรการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันด้านรายได้ยามชราภาพ

 

6.เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจกรรมเพื่อสังคม ของภาคเอกชนในการส่งเสริมสร้างงานแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ

 

7.ปรับแก้กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งขยายอายุเกษียณของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

 

8.สร้างมโนทัศใหม่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุมีพลังและมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงาน


นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครม.จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม จาก “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65ปีบริบูรณ์” ซึ่งคุณสมบัติตามมาตรา 40 ครอบคลุม ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร รวมไปถึงพนักงานอิสระต่างๆ


ทั้งนี้ จากการประมาณการข้อมูลประชากรเพศชายเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่61-65ปี จำนวน 4ล้านคน ในปี2563 คาดว่าจะมีผู้ประกันตนตามมาตรา40 จำนวน 63,768คน เป็นเพศชาย1.4% เพศหญิง 1.75% จำนวนเงินสมทบในส่วนของรัฐบาลคิดเป็น45,147,600 บาท การประกันตนมีสามทางเลือกด้วยกันคือ 1. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ70บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท 2. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100บาท รัฐจ่ายสมทบ50 บาท และ 3. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ300บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท โดย สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เช่น เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ03/Jan/2020

เกาะติดข่าวกฎหมาย

“ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน” ตอบข้อสงสัยเยียวยาโควิดลูกจ้างในระบบ ยันเตรียมช่วยธุรกิจที่ไม่ได้ถูกรัฐสั่งปิดด้วย , 1 เมษายน 2563 ผู้จัดการออนไลน์ “ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน” ตอบข้อสงสัยเยียวยาโควิดลูกจ้างในระบบ ยันเตรียมช่วยธุรกิจที่ไม่ได้ถูกรัฐสั่งปิดด้วย , 1 เมษายน 2563 ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (31 มี.ค. 63) รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมสนทนาในรายกา...

ไฟเขียวผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดส่งเงินสมทบจาก 221 บาท/เดือน เป็น 86 บาท/เดือน , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ ไฟเขียวผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดส่งเงินสมทบจาก 221 บาท/เดือน เป็น 86 บาท/เดือน , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

ครม. เห็นชอบ ทบทวนอัตราตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่...

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธ.ออมสิน 10,000-50,000 บาท เริ่ม 15 เม.ย.นี้, 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธ.ออมสิน 10,000-50,000 บาท เริ่ม 15 เม.ย.นี้, 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกร...

สรุป 5 มาตรการ “ประกันสังคม” ช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 ลงทะเบียนที่ www.sso.go.th  , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ สรุป 5 มาตรการ “ประกันสังคม” ช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 ลงทะเบียนที่ www.sso.go.th , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เ...

ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว “สปป.ลาว-กัมพูชา-เมียนมา” ทำงานในไทยชั่วคราว , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว “สปป.ลาว-กัมพูชา-เมียนมา” ทำงานในไทยชั่วคราว , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

ครม. เห็นชอบการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำง...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่...

จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๐๘/๒๕๖๐   คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นที่ปรึกษ...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา