ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

ตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7 พันแห่ง ยานยนต์อันดับหนึ่ง , ประชาชาติธุรกิจ 7สค. 63

ภาวะการตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7,080 แห่ง สาขายานยนต์อันดับแรก

 

หลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเดือนสิงหาคม 2563 ยอดตกงานพุ่งระลอกใหม่ ผลพวงจากสถานประกอบการ นายจ้าง ทนพิษเศรษฐกิจ-โควิด-19 ไม่ไหว  ถูกเลิกจ้างจะมีตามมาอีกระลอกใหญ่

 

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงแรงงานมอนิเตอร์สถานการณ์แรงงานทั้งการจ้างงาน การเลิกจ้างอย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการช่วยเหลือแรงงานทั้งในระบบและแรงงานอิสระ พบว่าตัวเลขการจ้างงาน และการเลิกจ้างในระบบประกันสังคม ล่าสุด ณ เดือน มิ.ย. 2563 มีลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง พนักงานที่ยังทำงานกับนายจ้าง) รวม 11.3 ล้านคน ลดลง 294,867 คน

 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 มีผู้ถูกเลิกจ้าง 145,747 คน เพิ่มขึ้น 119,807 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อน สาขาที่มีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น อาทิ ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 20,836 คน หรือเพิ่มขึ้น 2,547%

 

3 เดือน ปิดโรงงาน 3,985 แห่ง


สำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากที่สถานประกอบการขอใช้มาตรา 75 (ปิดกิจการชั่วคราว) จากเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2563 รวม 802,684 คน จากสถานประกอบการ 3,985 แห่ง โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ การผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะ อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การค้า ขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร


โดยกระทรวงแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลดผลกระทบหลายมาตรการ อาทิ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับการว่างงานจากโรคโควิด-19 ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยจ่ายเงินทดแทน 62% ของค่าจ้าง ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 78 รวม 70% ของค่าจ้างรายวัน ถึง 28 ก.พ. 2565 เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการที่ถูกกระทบจากโควิด กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ชดเชย 5,000 บาท 3 เดือน โดยขอรับเงินชดเชยจากกระทรวงการคลัง ขณะเดียวกันก็มีมาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว

 

นายอภิญญา สุจริตตานนท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า การประกาศปิดกิจการ เลิกจ้าง ที่ยังมีต่อเนื่องจากที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายสาขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด หลังเดือน ส.ค. 2563 จะยิ่งน่าเป็นห่วง เพราะหลังเดือน ส.ค. ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเนื่องจากมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่จะมีกิจการบางส่วนที่สู้ไม่ได้ ต้องปิดโรงงาน เลิกจ้างเพิ่มขึ้น ส่วนจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดยังคาดการณ์ได้ยาก

 

ชลบุรี ไตรมาส 2 ว่างงาน 6 หมื่นคน


นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน แรงงานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า คาดว่าเดือนกรกฎาคมมีแนวโน้มว่างงานลดลง เมื่อดูตัวเลขตามมาตรา 75 ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 พบว่า มีผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิประมาณ 300,000-400,000 คน การใช้สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน มีประมาณ 60,000 คน ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการเลิกจ้าง สมัครใจลาออกและสิ้นสุดสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องเฝ้าระวังตัวเลขผู้ประกันตนที่ใช้มาตรา 75 เดือนกรกฎาคม 2563 ถ้าลดลง แต่ตัวเลขการขอใช้สิทธิประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น เป็นไปได้ว่ามีการปิดโรงงานเพิ่มขึ้น

 

สระบุรีปิดชั่วคราว 81 แห่ง


รายงานข่าวจากแรงงานจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2563 มีผู้ว่างงาน 9,097 คน มาจากการประกาศเลิกกิจการ 6 แห่ง ลูกจ้าง 135 คน และสถานประกอบการที่แจ้งใช้มาตรา 75 จำนวน 9 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 1,806 คน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ส่วนช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 มีผู้ว่างงาน 7,230 คน มีสถานประกอบการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว 81 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 169 คน

 

อยุธยาปิด 100 โรงงาน


นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ล่าสุดมีตัวเลขคนตกงานในระบบประกันสังคม ประมาณ 2 หมื่นกว่าคน เนื่องจากโรงงานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หลากหลายธุรกิจปิดกิจการไปประมาณ 100 แห่ง สถานการณ์ปัจจุุบันถือว่ายังไม่ดีขึ้น

 

โรงแรม-รีสอร์ตตราดเลิกจ้างเพิ่ม


นายสุทธิรักษ์ คุ้มครองรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ภาพการตกงานจะชัดเจนขึ้นในเดือนสิงหาคม เพราะเดือนกรกฎาคมเพิ่งจะครบ 3 เดือน การช่วยเหลือลูกจ้างจากเงินประกันสังคม 62% และผู้ประกอบการบางรายสามารถขอใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราว โดยจ่ายค่าจ้าง 75% ของอัตราค่าจ้างรายเดือน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมจำนวน 20-30% ที่กลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศยังไม่เปิดบริการ รอดูสถานการณ์เดือนตุลาคม

 

นายสุพัฒน์ กองเงิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ตราด กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 มีสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราว และมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 162 แห่ง มีลูกจ้างทั้งหมด 4,502 คน และมีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 3,889 คน คิดเป็น 86% เป็นภาคโรงแรม รีสอร์ตและห้องชุดได้รับผลกระทบมากที่สุด จากจำนวนสถานประกอบการ 120 แห่ง มีลูกจ้าง 4,502 คน แต่มีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ 3,646 คน หรือคิดเป็น 86% และมีปัญหาจากสถานประกอบการปิดกิจการ 2 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้างประมาณ 120-130 คน22/Aug/2020

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ครม.รับทราบสภาพัฒน์รายงานภาวะ ศก.ปรับตัวลดลง-เยียวยาแรงงานรับผลกระทบโควิด, ผู้จัดการออนไลน์18 ส.ค. 2563 ครม.รับทราบสภาพัฒน์รายงานภาวะ ศก.ปรับตัวลดลง-เยียวยาแรงงานรับผลกระทบโควิด, ผู้จัดการออนไลน์18 ส.ค. 2563

18 ส.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาวะเ...

ก.แรงงาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19 , ไทยรัฐออนไลน์ 12 ส.ค. 2563 ก.แรงงาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19 , ไทยรัฐออนไลน์ 12 ส.ค. 2563

กรมการจัดหางาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19 ชี้ งาน Part-time เป็นทางเลื...

ประกาศแล้ว! “ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย” ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม , ประชาชาติธุรกิจ 18 สค. 63 ประกาศแล้ว! “ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย” ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม , ประชาชาติธุรกิจ 18 สค. 63

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอ...

ตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7 พันแห่ง ยานยนต์อันดับหนึ่ง , ประชาชาติธุรกิจ 7สค. 63 ตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7 พันแห่ง ยานยนต์อันดับหนึ่ง , ประชาชาติธุรกิจ 7สค. 63

ภาวะการตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7,080 แห่ง สาขายานยนต์อันดับแรก   หลังสิ้นสุดมาตรกา...

นายจ้างไม่หยุดสงกรานต์ต้องจ่ายโอที กรมสวัสดิการแรงงานย้ำ , ประชาชาติธุรกิจ 21 สค. 63 นายจ้างไม่หยุดสงกรานต์ต้องจ่ายโอที กรมสวัสดิการแรงงานย้ำ , ประชาชาติธุรกิจ 21 สค. 63

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา (โอที) ในวันหยุด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63 ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยตัวเลขประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์...

ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563 ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถค้นหาเขตอำนาจได้จาก ชื่อศาล หรือ พื้นที่โดยใช้ชื่อจังหวัดและอำเภอ CLICK : DOWNLOAD...

คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563 คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงาน กรณีจำเลยที่ 1 มีคำสั่งยกคำร้องที...

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา