ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

8 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว

มีรายละเอียดสำคัญว่า

 

โดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือคณะกรรมการ การแพทย์ขึ้นใหม่ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ

 

ประกอบกับในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาและข้อขัดข้อง ในการดําเนินการของระบบประกันสังคมและสํานักงานประกันสังคม ทําให้มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อันส่งผลไปถึงความเสียหายต่อรัฐด้วย

 

กรณีจึงมีความจําเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องมีการปฏิรูประบบของงานประกันสังคม งานเงินทดแทน และสํานักงานประกันสังคม เพื่อให้มีการดําเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

 

โดยจําเป็นต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนไว้เป็นการชั่วคราว

 

รวมทั้งให้ระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไว้ก่อน

 

แล้วแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทําหน้าที่แทน เพื่อให้การปฏิรูประบบประกันสังคมเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งให้คณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย์ซึ่งปฏิบัติ หน้าที่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ มีผลใช้บังคับหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะ กรรมการประกันสังคม ตามมาตรา 8 หรือคณะกรรมการการแพทย์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ยุติลง

 

นอกจากนี้ให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติ มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533และมาตรา 8/1 มาตรา 8/2 มาตรา 8/3 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จนกว่าคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยในระหว่างนี้ให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทย์ เป็นไปตามคําสั่งนี้

 

ตลอดจนให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตาม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแห น่ง และให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จนกว่าคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามข้อ 7 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยในระหว่างนี้ให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตามคําสั่งนี้

 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดยแต่งตั้งให้ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ มีเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ส่วนผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนสํานักงบประมาณ, นายทวี ดียิ่ง, นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร, นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์, นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล, นายวาชิต รัตนเพียร, นายวันชัย ผุดวารี, นายสมพงศ์ นครศรี, นายสุวรรณ สุขประเสริฐ, นายสุวิทย์ ศรีเพียร และนางอรุณี ศรีโต เป็นกรรมการ

 

สำหรับที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งนายปั้น วรรณพินิจ, นายอําพล สิงหโกวินท์, พลโท กฤษฎา ดวงอุไร, นายถาวร พานิชพันธ์ และพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง

 

ส่วนกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งให้นายชาตรี บานชื่น เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนสํานักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ส่วนนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์, นายอํานวย กาจีนะ, นายสุพรรณ ศรีธรรมมา, พลโท ไตรโรจน์ ครุฑเวโช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี, พลตรี จัดพล วุฑฒกนก, ศาสตราจารย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, รองศาสตราจารย์จุฑาไล ตัณฑเทิดธรรม, นายอดุลย์ บัณฑุกุล, นายชาญวิทย์ ทระเทพ, นายทรงยศ ชัยชนะ, ศาสตราจารย์สุนันทา พลปัถพี, ศาสตราจารย์สารเนตร์ ไวคกุล และรองศาสตราจารย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร เป็นกรรมการ

 

สำหรับกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งให้เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนสํานักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ส่วนนายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์, นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ, นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย, นายดสุ ิต เขมะศักดิ์ชัย, นางผจงสิน วรรณโกวิท, นางปริศนา ประหารข้าศึก, นายอรรถการ ตฤษณารังสี, นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล, นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์, นายวารินทร์ ศรีแจ่ม, นายบรรจง บุญรัตน์ และนายพงษทร คงลือชา เป็นกรรมการ

 

 เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ระบุรายชื่อคณะกรรมการประกันสังคมชุดเดิม มีดังนี้ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการประกันสังคม เเละนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

ส่วนที่ปรึกษา มีนายอำพล  สิงหโกวินท์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์,พลเอกประสาท  เหล่าถาวร เเละนายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ

 

ผู้เเทนกระทรวงการคลัง มีนายพชร   อนันตศิลป์,นายวรัชญ์  เพชรร่วง เเละนางณริศรา  จันทรภูมิ 

 

ผู้เเทนกระทรวงสาธารณสุข มีนายแพทย์อำนวย   กาจีนะ,นายแพทย์บัญชา  ค้าของ เเละนายแพทย์วิเชียร  เทียนจารุวัฒนา

 

ผู้เเทนสำนักงบประมาณ มีนายวีระยุทธ  ปั้นน่วม,นายโกวิทย์  มีกรุณา ,นางสาวอมรวดี  จักรไพวงศ์ เเละนางสาวรัชนีพร ชัยพิพัฒน์

 

กรรมการฝ่ายนายจ้าง มีนายอรรถยุทธ ลียะวณิช, ร้อยเอกสำเริง  ชนะสิทธิ์, นายจรินทร์  งาดีสงวนนาม, นายเดชบุญ  มาประเสริฐ เเละนายสมศักดิ์  ถนอมวรสิน

 

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง มีนายชินโชติ  แสงสังข์, นายชัยพร  จันทนา, นายบุญยืน   สุขใหม่, นายสุชาติ   ไทยล้วน เเละนายพิจิตร   ดีสุ่ย

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม:คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558

 

ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา08/Nov/2015

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61 ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ , กสร. 15 พย. 61

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงผลหารือผู้เกี่ยวข้องกรณีคุณสมบัติ จป.วิชาชีพ&...

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า , กสร. 13 กย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00...

กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61 กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม. , กสร. 31 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาเพื...

กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61 กสร. ย้ำลูกจ้างต้องได้พัก 20 นาที ก่อนทำโอที , กสร. 8 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีให้ลูกจ้างทำงานล...

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61 กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย , กสร. 7 สค. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มร...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา