ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

เปิด 6 กฎหมายใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปี 2563 มีอะไรบ้าง? และเกี่ยวข้องกับใคร? , กรุงเทพธุรกิจ 5 กุมภาพันธ์ 2563

มีกฎหมายจำนวนไม่น้อยที่จะเริ่มทยอยมีผลใช้บังคับในปีนี้

 

ฉบับแรก กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายฉบับนี้แม้จะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 แต่ปัจจุบันได้มีการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บภาษีจากประชาชนที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดให้ประชาชนเสียภาษีดังกล่าวภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 แทน

 

นอกจากนี้ กำหนดการต่างๆ ตามกฎหมายได้ถูกเลื่อนออกไปอีก 4 เดือนด้วยเช่นกัน เช่น การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากกำหนดการเดิมต้องแล้วเสร็จในเดือน พ.ย 62 เป็น มี.ค. 63 และการแจ้งประเมินภาษี (โดยการส่งแบบประเมินภาษี) ให้แก่ผู้เสียภาษี จากกำหนดการเดิมในเดือน ก.พ. 63 เป็น มิ.ย. 63 เป็นต้น

 

ฉบับที่ 2 มาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) (กองทุน SSF) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) (กองทุน RMF)

 

โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกองทุน SFF นี้มีความแตกต่างจาก LTF ที่หมดอายุไปในปี 62 ตรงที่บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึ่งประเมิน (แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท) และจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อนำไปรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุประเภทอื่นๆ (RMF, PVD หรือ กบข.) แล้วจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาท

 

นอกจากนี้ สำหรับกองทุน RMF ได้มีการปรับเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็น 30% (จากเดิม 15%) ในวงเงิน 5 แสนบาท รวมถึงได้มีการยกเลิกการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อ RMF จากเดิมที่กำหนดให้ซื้อได้ไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางสามารถเข้าซื้อ RMF ได้เพิ่มขึ้น

 

ฉบับที่ 3 ภาษี e-Payment หรือเกณฑ์ในการกำหนดให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมเฉพาะ ได้แก่ 1) การฝาก/รับโอนเงิน (รวมกันทุกช่องทาง เช่น เคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM และ Internet Baking) ทุกบัญชีรวมกัน ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีต่อธนาคาร ไม่ว่ายอดเงินจำนวนเท่าใด หรือ 2) กรณีมีการฝาก/รับโอนเงิน ทุกบัญชีรวมกัน ตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปีต่อธนาคาร และมียอดเงินรวมกันเกิน 2 ล้านบาท ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สถาบันการเงินได้เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ มี.ค. 62 และจะเริ่มส่งให้กรมสรรพากรครั้งแรกในวันที่ 31 มี.ค. 63

 

ฉบับที่ 4 กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ปรับลดวงเงินคุ้มครองลงเหลือ 1 ล้านบาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 63 เป็นต้นไป ซึ่งการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายฉบับนี้ อันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มีเหตุให้ต้องปิดกิจการ ผู้ฝากเงินกับสถาบันการเงินดังกล่าวจะได้ความคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

ฉบับที่ 5 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีการประกาศใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 62 โดยกฎหมาย ได้กำหนดให้บางส่วนของกฎหมายมีผลบังคับใช้ทันที ได้แก่ หมวดที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบทเฉพาะกาลในบางส่วน อย่างไรก็ดี ส่วนที่เหลือของกฎหมาย เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล การร้องเรียน และหมวดการรับผิดต่างๆ จะให้มีผลเมื่อครบ 1 ปีหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้ หรือในวันที่ 28 พ.ค. 63

 

ซึ่งในหลักการระหว่างที่ในบางหมวดของกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้นั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้เก็บและรวบรวมไว้ก่อนหน้า กฎหมายให้เก็บไว้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ โดยเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว (28/5/63) จะต้องมีการเผยแพร่และกำหนดวิธีการให้เจ้าของข้อมูลสามารถยกเลิกความยินยอม หรือแจ้งความประสงค์ในการไม่ให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ต่อไปได้

 

ฉบับที่ 6 พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้แม้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ย. 62 แต่ในปี 63 นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในภารกิจใหม่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มีหน้าที่สำรวจความจำเป็น ประสิทธิภาพ รวมถึงความเป็นปัจจุบันของกฎหมายเดิมที่มีอยู่ เพื่อพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขเพื่อช่วยให้กฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ หากมีการออกกฎหมายใหม่ ภาครัฐมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการร่างกฎหมายใหม่ทุกครั้ง โดยกฎหมายทุกฉบับที่ภาครัฐจะออกนับจากนี้ จะต้องมีการประเมินผลการบังคับใช้ทุกๆ รอบระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อประเมินว่าการบังคับใช้กฎหมาย

 

ฉบับดังกล่าวตรงตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และคุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นกับภาครัฐและประชาชนหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

 

นอกจากกฎหมายที่ผู้เขียนได้เล่ามาในข้างต้น ยังมีประเด็นเรื่องเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงต้องศึกษาควบคู่กันไป เช่น มาตรฐานการรายงานทางเงิน IFRS 16 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องการเช่า ที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ใน ม.ค. 63 นี้ด้วย เป็นต้น

 

ท้ายที่สุด เพียงแค่เดือนแรกของปี 63 ได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกมากมาย และกฎหมายหลายฉบับที่ผู้เขียนได้กล่าวในข้าวต้นก็ยังไม่ได้ใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น ในอีก 11 เดือนที่เหลือ ขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้07/Feb/2020

เกาะติดข่าวกฎหมาย

“ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน” ตอบข้อสงสัยเยียวยาโควิดลูกจ้างในระบบ ยันเตรียมช่วยธุรกิจที่ไม่ได้ถูกรัฐสั่งปิดด้วย , 1 เมษายน 2563 ผู้จัดการออนไลน์ “ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน” ตอบข้อสงสัยเยียวยาโควิดลูกจ้างในระบบ ยันเตรียมช่วยธุรกิจที่ไม่ได้ถูกรัฐสั่งปิดด้วย , 1 เมษายน 2563 ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (31 มี.ค. 63) รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมสนทนาในรายกา...

ไฟเขียวผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดส่งเงินสมทบจาก 221 บาท/เดือน เป็น 86 บาท/เดือน , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ ไฟเขียวผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดส่งเงินสมทบจาก 221 บาท/เดือน เป็น 86 บาท/เดือน , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

ครม. เห็นชอบ ทบทวนอัตราตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่...

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธ.ออมสิน 10,000-50,000 บาท เริ่ม 15 เม.ย.นี้, 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธ.ออมสิน 10,000-50,000 บาท เริ่ม 15 เม.ย.นี้, 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกร...

สรุป 5 มาตรการ “ประกันสังคม” ช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 ลงทะเบียนที่ www.sso.go.th  , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ สรุป 5 มาตรการ “ประกันสังคม” ช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 ลงทะเบียนที่ www.sso.go.th , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เ...

ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว “สปป.ลาว-กัมพูชา-เมียนมา” ทำงานในไทยชั่วคราว , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว “สปป.ลาว-กัมพูชา-เมียนมา” ทำงานในไทยชั่วคราว , 31 มีนาคม ประชาชาติธุรกิจ

ครม. เห็นชอบการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำง...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่...

จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน จ้างหลังเกษียณ แม้มีการต่อสัญญาจ้างหลายครั้ง ไม่มีกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่จ้างแรงงาน

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๐๘/๒๕๖๐   คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นที่ปรึกษ...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา