"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

รวบรวมแบบพิมพ์ศาล A4 มาไว้ที่นี่

แบบพิมพ์ศาล

0000 สารบัญแบบพิมพ์ศาล.doc
0101 แบบฟอร์มปกหน้าสำนวน.doc
0202 แบบฟอร์มหน้าสำนวน.doc
0303 แบบฟอร์มสารบาญ.doc
0404 แบบพิมพ์คำฟ้อง.doc
0505 แบบฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง.doc
0606 แบบฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องอาญา.doc
0707 แบบฟอร์มคำร้อง.doc
0808 แบบฟอร์มบัญชีทรัพย์.doc
0909 แบบฟอร์มใบแต่งทนายความ.doc
1010 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ.doc
1111 แบบฟอร์มคำให้การจำเลย.doc
1212 แบบฟอร์มหมายเรียกคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก.doc
1313 แบบฟอร์มหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ.doc
1414 แบบฟอร์มหมายเรียกคดีอาญา.doc
1515 ทวิ แบบฟอร์มบัญชีพยาน.doc
1515 แบบฟอร์มบัญชีพยาน.doc
1616 แบบฟอร์มหมายเรียกพยานบุคคล.doc
17แบบฟอร์มหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีอาญา).doc17แบบฟอร์มหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีอาญา).doc
1818 แบบฟอร์มหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีแพ่ง).doc
1919 จัตวา.doc
1919 ตรีแบบฟอร์มหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง.doc
1919 ทวิแบบฟอร์มคำสั่งเรียกตัวความ.doc
1919 แบบฟอร์มหมายนัด.doc
2020 ทวิ.doc
2020 แบบฟอร์มบันทึกเจ้าหน้าที่เรื่องให้พยานทราบกำหนดนัด.doc
2121 คำเบิกความพยาน.doc
2121 ทวิบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยาน.doc
2222 แบบฟอร์มรายงานกระบวนพิจารณา.doc
2323 แบบฟอร์มรายงานเจ้าหน้าที่.doc
2424 แบบฟอร์มหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว.doc
2525 แบบฟอร์มหมายอายัดทรัพย์ชั่วคราว(ถึงลูกหนี้ของจำเลย).doc
2626 แบบฟอร์มหมายอายัดชั่วคราว(ถึงจำเลย).doc
2727 แบบฟอร์มหมายอายัดชั่วคราว(ถึงเจ้าพนักงานบังคับคดี).doc
2828 แบบฟอร์มห้ามชั่วคราว.doc
2929 แบบฟอร์มสัญญาประนีประนอมยอมความ.doc
3030 แบบฟอร์มคำพิพากษาตามยอม.doc
3131 พ.doc
3131 แบบฟอร์มคำพิพากษา.doc
3232 แบบฟอร์มอุทธรณ์.doc
3333 แบบฟอร์มท้ายอุทธรณ์.doc
3434 แบบฟอร์มคำแก้อุทธรณ์.doc
3535 แบบฟอร์มท้ายคำแก้อุทธรณ์.doc
3636 แบบฟอร์มฎีกา.doc
3737 แบบฟอร์มท้ายฎีกา.doc
3838 แบบฟอร์มคำแก้ฎีกา.doc
3939 แบบฟอร์มท้ายคำแก้ฎีกา.doc
4040 ก.doc
4040 พ.doc
40.doc40.doc
4141 แบบฟอร์มคำบังคับ.doc
4242 แบบฟอร์มหมายบังคับคดี.doc
4444 แบบฟอร์มหนังสือขอแรงทนาย.doc
4545 แบบฟอร์มหนังสือส่งสำนวน.doc
4646 แบบฟอร์มหนังสือส่งสำนวนคืน.doc
4747 ทวิ หมายจับ.doc
4747 หมายจับระหว่างพิจารณา.doc
4848 ทวิ หมายค้น.doc
4848 แบบฟอร์มหมายค้นระหว่างพิจารณา.doc
4949 แบบฟอร์มหมายขังระหว่างสอบสวน.doc
5050 แบบฟอร์มหมายขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา.doc
5151 ตรี แบบฟอร์มหมายจำคุกระหว่างอุธรณ์ฎีกา.doc
5151 ทวิ แบบฟอร์มหมายกักขังระหว่างอุธรณ์ฎีกา.doc
5151 แบบฟอร์มหมายจำคุกและกักขังระหว่างอุธรณ์ฎีกา.doc
5252 แบบฟอร์มหมายจำคุกและกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด.doc
52ตรี52ตรี แบบฟอร์มหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด.doc
52ทวิ52ทวิ แบบฟอร์มหมายกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด.doc
5353 แบบฟอร์มหมายปล่อย.doc
5454 แบบฟอร์มหมายปล่อยหมายเรียกเจ้าพนักงานหรือบุคคล.doc
5555 แบบฟอร์มหนังสือส่งตัวเด็กไปไว้โรงเรียนหรือสถานที่ฝึกและอบรม.doc
5656 ทวิหมายแจ้งคำสั่งยกเลิกการเบิกตัวผู้ต้องขังมาศาล.doc
5656 แบบฟอร์มคำสั่งเบิกตัวผู้ต้องขัง.doc
5757 คำร้องขอปล่อยชั่วคราว.doc
5858 สัญญาประกัน.doc
5959 แบบฟอร์มทัณฑ์บน(ตามมาตรา46แห่งประมวลกฎหมายอาญา).doc
6060 แบบฟอร์มสัญญาประกัน(ตามมาตรา46แห่งประมวลกฎหมายอาญา).doc
6161 แบบฟอร์มสัญญาวางข้อกำหนดให้ระวังเด็ก(ตามมาตรา74(2)แห่งประมวลกฎหมายอาญา).doc
6262 แบบฟอร์มใบรับหนังสือหรือหมาย.doc
6363 แบบฟอร์มใบรับของกลาง.doc
6565 แบบฟอร์มใบรับเอกสารและหลักฐาน.doc
6666 ใบรับสิ่งของ.doc
6868 ตรี รายงานความประจำวันคดีอาญา.doc
6868 ทวิ รายงานความประจำวันคดีแพ่ง.doc
6868 รายงานความประจำวัน.doc
7272 แบบฟอร์มวันทำการและวันหยุดราชการศาล.doc
7575 แบบฟอร์มบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม.doc
76แบบฟอร์มปกหลังสำนวน.doc76แบบฟอร์มปกหลังสำนวน.doc
ข1แบบฟอร์มบันทึกฟ้องด้วยวาจา.docข1แบบฟอร์มบันทึกฟ้องด้วยวาจา.doc
ข2แบบฟอร์มบันทึกคำให้การจำเลยด้วยวาจา.docข2แบบฟอร์มบันทึกคำให้การจำเลยด้วยวาจา.doc
ข3แบบฟอร์มบันทึกคำเบิกความของพยาน.docข3แบบฟอร์มบันทึกคำเบิกความของพยาน.doc
ข4แบบฟอร์มบันทึกคำฟ้องข4แบบฟอร์มบันทึกคำฟ้อง คำสารภาพคำพิพากษาตาม พรบ จัดตั้งศาลแขวงมาตรา20.doc
ข5แบบฟอร์มบันทึกคำสั่งให้คืนตัวผู้ต้องหาตามข5แบบฟอร์มบันทึกคำสั่งให้คืนตัวผู้ต้องหาตาม พรบ จัดตั้งศาลแขวงมาตรา20_prom.doc
คป1คป1 หนังสือให้สืบเสาะและพินิจ.doc
คป2คป2 หนังสือให้สืบเสาะและพินิจ (เพิ่มเติม).doc
คป3คป3 แบบฟอร์มคำสั่งอนุญาตให้เข้าไปสถานที่ในเวลากลางคืน.doc
คป4คป4 หนังสือแจ้งคำพิพากษา.doc
คป5คป5 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาหรือคำสั่ง.doc
คป6คป6 หนังสือแจ้งงดการสืบเสาะและพินิจ.doc


25/Jul/2015

เกาะติดข่าวกฎหมาย

เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61 เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด , กรุงเทพธุรกิจ 8 มิย. 61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่า...

รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61 รมว.แรงงาน สั่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน จ.พิษณุโลก เหตุนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ,innnews 5 มิย. 61

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว , ฐานเศรษฐกิจ 1 มิ.ย. 61

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ...

นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้  1 มิย. 61 นายจ้างจี้แรงงานปลดล็อคให้ต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ , โลกวันนี้ 1 มิย. 61

นายพิภูเอก สกุลหลิม ผู้แทนกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว (GEFW)ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ...

"ประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39-40, สำนักงานประกันสังคม 5 มิย. 61

"สำนักงานประกันสังคม" ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง ลด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61 สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน !!! -แนวหน้า 4 พค. 61

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนทุกชนชั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ฝีเท้...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา