ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

การผลิตกระจกรถยนต์เป็นธุรกิจหลักของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด ทำให้ยกและประกอบกระจกรถยนต์ไม่ได้ นายจ้างจึงต้องมอบหมายงานให้ทำเอกสาร ๕ ส แต่ปรากฏว่าลูกจ้างกลับลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกปี อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ ถือได้ว่าลูกจ้างเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำงาน นายจ้างเลิกจ้างได้

การผลิตกระจกรถยนต์เป็นธุรกิจหลักของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด ทำให้ยกและประกอบกระจกรถยนต์ไม่ได้ นายจ้างจึงต้องมอบหมายงานให้ทำเอกสาร ๕ ส แต่ปรากฏว่าลูกจ้างกลับลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกปี อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพที่ยังคงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะสามารถกลับมาทำงานตามปกติได้เมื่อใด ถือได้ว่าลูกจ้างเป็นผู้มีสุขภาพไม่สมบูรณ์และหย่อนความสามารถในการทำงาน นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

อ้างอิงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๒๒/๒๕๖๒

 

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายพนักงานฝ่ายผลิต ค่าจ้างและค่าเช่าบ้าน รวมเดือนละ ๒๓,๗๙๓.๖๔ บาท ต่อมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อ้างว่ายอดการผลิตของจำเลยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มลดลง จำเลยมีความจำเป็นต้องลดคน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทางานในตำแหน่งหน้าที่เดิมโดยได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามเดิม

 

จำเลยให้การว่า โจทก์มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการยกและประกอบกระจกรถยนต์

 

แต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมาโจทก์ใช้สิทธิการลาป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดขา ปวดหลัง จำเลยจึงมอบหมายงานการทำงานเอกสาร ๕ ส ให้โจทก์แทนการปฏิบัติงานตามปกติ

 

แต่นอกเวลางานโจทก์กลับสามารถเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่องทุกปี

 

ต่อมาปี ๒๕๖๐ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๑ จำเลยได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจทำให้ยอดสั่งซื้อลดลงจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากไม่สามารถย้ายโจทก์ไปทำงานในส่วนการผลิตอื่นได้เพราะเหตุสุขภาพของโจทก์

 

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มีปัญหาสุขภาพ มีอาการเจ็บป่วยมาโดยตลอด การยกกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบหรือประกอบเป็นงานธุรกิจหลักของจำเลยที่ทำการค้าเกี่ยวกับการผลิตกระจกรถยนต์

 

อีกทั้งการเจ็บป่วยของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดจากการทำงานให้กับจำเลย และจำเลยยังมอบหมายให้โจทก์ทำงานด้านเอกสารเพื่อให้โจทก์รักษาตัวอย่างเต็มที่

 

แต่กลับปรากฏว่าโจทก์ลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกปี อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพที่ยังคงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และจำเลยไม่อาจคาดหมายได้ว่าโจทก์สามารถกลับมาทำงานตามปกติได้เมื่อใด จึงฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสุขภาพไม่สมบูรณ์และหย่อนความสามารถในการทำงาน

 

การเลิกจ้างจึงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ แม้จำเลยจะเลิกจ้างโดยไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ตาม มิใช่การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง

 

โจทก์อุทธรณ์

 

ประเด็นหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุเหตุปัญหาสุขภาพ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า

 

การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มิได้บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างยกเหตุที่มิได้ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างขึ้นต่อสู้ดังที่โจทก์อุทธรณ์ จำเลยจึงอ้างเหตุว่าโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงานและมีปัญหาด้านสุขภาพจนเป็นเหตุให้จำเลยไม่อาจจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อไป มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์ขึ้นต่อสู้ได้

 

ประเด็นการเลิกจ้างขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ ๒.๗ ที่กำหนดให้จำเลยดำเนินการตามข้อ ๒.๗.๑ – ๒.๗.๔ ดังกล่าว เป็นกรณีที่จำเลยมีความจำเป็นต้องยุบ โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานเป็นกลุ่ม ซึ่งมิใช่จำกัดความประพฤติหรือความบกพร่องของพนักงานคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากความจำเป็นของฝ่ายนายจ้างโดยฝ่ายลูกจ้างมิได้มีความผิดหรือความบกพร่องใดๆ จำเลยจึงต้องดำเนินการตามข้อ ๒.๗.๑ – ๒.๗.๔ ดังกล่าว

 

เมื่อโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงานและมีปัญหาด้านสุขภาพ จนเป็นเหตุให้จำเลยไม่อาจจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อไปได้ อันเป็นปัญหาส่วนบุคคลของตัวโจทก์เอง จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ฉบับดังกล่าว

 

พิพากษายืน03/Nov/2019

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ครม.รับทราบสภาพัฒน์รายงานภาวะ ศก.ปรับตัวลดลง-เยียวยาแรงงานรับผลกระทบโควิด, ผู้จัดการออนไลน์18 ส.ค. 2563 ครม.รับทราบสภาพัฒน์รายงานภาวะ ศก.ปรับตัวลดลง-เยียวยาแรงงานรับผลกระทบโควิด, ผู้จัดการออนไลน์18 ส.ค. 2563

18 ส.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาวะเ...

ก.แรงงาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19 , ไทยรัฐออนไลน์ 12 ส.ค. 2563 ก.แรงงาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19 , ไทยรัฐออนไลน์ 12 ส.ค. 2563

กรมการจัดหางาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19 ชี้ งาน Part-time เป็นทางเลื...

ประกาศแล้ว! “ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย” ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม , ประชาชาติธุรกิจ 18 สค. 63 ประกาศแล้ว! “ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย” ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม , ประชาชาติธุรกิจ 18 สค. 63

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอ...

ตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7 พันแห่ง ยานยนต์อันดับหนึ่ง , ประชาชาติธุรกิจ 7สค. 63 ตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7 พันแห่ง ยานยนต์อันดับหนึ่ง , ประชาชาติธุรกิจ 7สค. 63

ภาวะการตกงานยังพุ่ง 3 เดือน ปิดโรงงาน 7,080 แห่ง สาขายานยนต์อันดับแรก   หลังสิ้นสุดมาตรกา...

นายจ้างไม่หยุดสงกรานต์ต้องจ่ายโอที กรมสวัสดิการแรงงานย้ำ , ประชาชาติธุรกิจ 21 สค. 63 นายจ้างไม่หยุดสงกรานต์ต้องจ่ายโอที กรมสวัสดิการแรงงานย้ำ , ประชาชาติธุรกิจ 21 สค. 63

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา (โอที) ในวันหยุด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63 ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ว่างงานเดือน มิ.ย. สูง 500,000 คน , ช่อง 7 30 มิย. 63

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยตัวเลขประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์...

ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563 ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล , update 20 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถค้นหาเขตอำนาจได้จาก ชื่อศาล หรือ พื้นที่โดยใช้ชื่อจังหวัดและอำเภอ CLICK : DOWNLOAD...

คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563 คนงานทะเลาะวิวาททำร้ายกันบนรถรับส่งพนักงาน ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , update 8 เมษายน 2563

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงาน กรณีจำเลยที่ 1 มีคำสั่งยกคำร้องที...

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น update 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา