ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

update 15 มกราคม 66 : แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
CLICK อ่าน แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ 
15/Jan/2023
19 ตุลาคม 2565: แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ
ดาวน์โหลด "แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ" (PDPA) ได้ที่ https://bit.ly/PDPA-Labour-Protection-Guideline-V4
19/Oct/2022
17 ตุลาคม 2565 :ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาในทุกขั้นตอน
ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาในทุกขั้นตอน CLICK : อ่านร่างกฎหมายแต่ละฉบับ
25/Jul/2022
10 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เปิดทางให้ “แท็กซี่” ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร วิ่งนอกเขต 6 จังหวัด สามารถใช้วิธีตกลงราคาค่าโดยสารกับผู้โดยสาร โดยไม่ต้องกดมิเตอร์ได้ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้วิธีตกลงราคา
13/Jun/2022
5 สิงหาคม 2564 ประกาศใช้ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔
#Update 5 สิงหาคม 2564 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ และสำนักงานที่ด
07/Aug/2021
6 สิงหาคม 2564 ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
#Update กฎหมาย Safety ฉบับใหม่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
07/Aug/2021
update 1 พฤษภาคม 2564 : เช็คเงื่อนไข "เงินสงเคราะห์บุตร" ไม่ใช่ได้รับทุกคน ตรวจสอบวิธีการเช็คสิทธิ พร้อมวิธีลงทะเบียนที่นี่
"เงินสงเคราะห์บุตร" เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนในกองทุน "ประกันสังคม" จะได้รับตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันสังคม   ใครมีสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร
05/May/2021
ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆของรัฐสภา CLICK ที่นี่ครับ
29/Mar/2021
คณะรัฐมนตรีผ่านร่าง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หยุดงานต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ชม.,29 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่บังคับใช้ม
09/Oct/2020
ประกาศกระทรวงแรงงาน ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 6 พค. 63

08/May/2020
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 เมษายน 2563
โดยจะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 จะช่วยให้กระบวนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
05/May/2020
18 เมษายน 2562 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มาตรา 10 กำหนดให้เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศ
19/Apr/2019
13 ตุลาคม 2561 ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว เพื่อประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง พัฒนาอย่างยั่งยืน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   ✅✅ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเ
13/Oct/2018
หากลูกจ้างติดหนี้บัตรเครดิตแต่ได้รับเงินเดือนไม่เกินสองหมื่นบาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอายัดเงินเดือนของลูกจ้างไม่ได้
ในปัจจุบันมีลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก และต่อมาถูกบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตฟ้องและดำเนินคดีทางแพ่ง จนศาลมีคำพิพากษาให้ลูกจ้างชดใช้หนี้ค่าบัตรเครดิตดังกล่าว   อย่างไ
24/Aug/2018
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562
  จดหมาย
07/May/2018
การติดตามการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย 
15/Aug/2017
แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
เอกสารแนบ    + แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
04/Jun/2017
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
Link download :  http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1493864322.PDF   ✍???? Directive of the President of the Supreme Court on Submitting, Sending and Receiving Pleadings an
12/May/2017
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เผยแพร่ 6 เมษายน 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ มาตรา (นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐)   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://t.co/GDCqwj1hKL?amp=1
06/Apr/2017
18 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์
21/Mar/2017
พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2560 บังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๓ ให้กิจการหรือลูกจ้างดังต่อไปนี้เป็นกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่
19/Feb/2017
สรุปพระราชบัญญัติ (กฎหมาย) ที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 11 เมษายน 2560
      กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
07/Jan/2017
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่  ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ลำดับที่
03/Jan/2017
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) งานที่ลูกจ้างทำในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเว
18/Oct/2016
พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ 16 สิงหาคม 2559
สรุปสาระสำคัญ พรก.นำคนต่างด้าวมาทำงานฯ 2559 คลิก<<   พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย พ.ศ.2559 คลิก<<  
30/Sep/2016
1 กันยายน 2559 ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559
บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล
05/Sep/2016
22 สิงหาคม 2559 ประกาศใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
อ่านกฎหมายทั้งฉบับclickที่นี่   อ่านบทวิเคราะห์โดย ณรงค์ ใจหาญ   ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิด หรือจำเลยในคดีอาญาที่ต้องถูกคุมขังระหว่างสอบสว
03/Sep/2016
23 สิงหาคม 2559 ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559
"กองทุนยุติธรรม" แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล เอกชน รัฐ ฯลฯ เสนอโครงการขอทุนไปดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายกับปร
27/Aug/2016
7 เมษายน 2559 ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการบังคับโทษปรับในเรื่องการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับยังไม่ได้กำหนดไว้ และการกำหนดอัตราเงินในการกั
25/Aug/2016
ข้อบังคับประธานศาลฎีกาวิธีดําเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๔ ก ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๙ วรรคสอง มาตร
14/Aug/2016
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 / ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ / ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอประชาชนลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม
click หรือกดตรงนี้เพื่ออ่านทั้งฉบับ
03/Jun/2016
กฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “ยาเสพติด” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎก
28/Apr/2016
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 บังคับใช้ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
อ่านทั้งฉบับได้ที่นี่ click
04/Apr/2016
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ฉบับลงประชามติ เผยแพร่เมื่อ 29 มี.ค. 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ..... ฉบับก่อนลงประชามติ 279 มาตรา มีจำนวน 105 หน้า แบ่งเป็น 16 หมวด คือ 1.บททั่วไป 2. พระมหากษัตริย์ 3.สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 4. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 5. หน
31/Mar/2016
18 มกราคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ห้ามใช้เครื่องพันธนาการ เพิ่มสิทธิผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ตรวจสุขภาพฝากครรภ์นอกเรือนจำ พักรักษาโรงพยาบาลไม่เกิน 7 วัน ห้ามขัดขวางผู้ต้องกักขังหญิงให้นมบุตร
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ click อ่านกฎหมายทั้งฉบับ   วันที่19 ม.ค.59 มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี
21/Jan/2016
13 มกราคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดบางประการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการขายท
15/Jan/2016
13 มกราคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน
15/Jan/2016
14 มกราคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ. 2559
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้
15/Jan/2016
9 มกราคม 2559 ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2558 อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 โ
09/Jan/2016
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวใน 2 เรื่องหลัก
02/Jan/2016
15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 5 แผนก ได้แก่ คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีล้มละลาย และคดีเยาวชนและครอบครัว
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘   “คดีชำนัญพิเศษ” หมายความว่า (๑) คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว
14/Dec/2015
4 ธันวาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำก
07/Dec/2015
ประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง “การกำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะ”
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
05/Dec/2015
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ อ่านข้อกำหนด click   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔๙ วรรคสอง (๖) และมาต
02/Dec/2015
ตรวจสอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทุกฉบับว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการพิจารณา เมื่อใดจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ตรวจสอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ click ที่นี่  
20/Nov/2015
19 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด   สาระสำคัญ   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐๙ จัตวา แห่งประมวลกฎหมายวิ
19/Nov/2015
12 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2558 , ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2558 , ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการส่งเงินสมทบ พ.ศ. 2558
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียด   ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
15/Nov/2015
8 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว
มีรายละเอียดสำคัญว่า   โดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บัง
08/Nov/2015
5 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
06/Nov/2015
5 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558   โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ทรัพย์สินที่อาจนํามาใช้เป็นประ
06/Nov/2015
4 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศจากแพทยสภา และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งครรภ์แทน หรือการอุ้มบุญ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ คุณสมบัติ เงื่อนไข ข้อห้าม ในเรื่องความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ การตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน การยุติ จนถึงการบริจาค โดยออกประกาศเป็นจำนวน 12 ฉบับ
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพ
05/Nov/2015
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ กับ เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ดูรายละเอียด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ดูรายละเอียด
03/Nov/2015
31 ตุลาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โดยที่มาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนอ
02/Nov/2015
พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 ตุลาคม 58 บังคับใช้อีก 180 วันหลังจากวันประกาศ
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหา 43  มาตรา  
28/Oct/2015
ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558 บังคับใช้ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
โดยได้ระบุเหตุผลของการตราพระราชบัญญัตินี้ว่า โดยที่ปัจจุบันมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของสังคม เป็นส่วนรวม เช่น คดีสิ่งแวดล้อม คดีคุ้มครองผู้บริโภค เข้าสู่การพิจารณาของศาลเป็นจ
09/Oct/2015
ประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2558
โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   ทั้งนี้สาเหตุในการตราพระราชบัญญัตินี้ว่า   เนื่องจากสภาพการจ้างงาน การทํางานบนเรือเดินท
09/Oct/2015
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อ 5 ตุลาคม 2558
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง พิเศษ เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ รวม ๒ เรื่อง   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ดูรายละเอียด
05/Oct/2015
สรุปพระราชบัญญัติ (กฎหมาย) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558
  กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
22/Sep/2015
ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558
click ที่นี่ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ทั้งพระราชบัญญัติที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ และที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
18/Sep/2015
เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ควรรู้ไว้ ทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558
เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ควรรู้ไว้ ทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ลูกหนี้ร้องเรียนได้หากพบถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558          เปิดข้อกฎหมายน่ารู้
09/Sep/2015
ประกาศใช้แล้วพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่  26 สิงหาคม 2558  ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.  2558 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
27/Aug/2015
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร กับ ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (2) (3) แ
09/Aug/2015
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้บังคับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการใช้บังคับมาตรา 14 เเห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลและการทำงานเช้าไป-เย็นกลับ &n
23/Jul/2015
14 กรกฎาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 บังคับใช้จริง 13 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.  2558   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกา
14/Jul/2015
บังคับใช้ พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ 21 ก.ค. 58 เป็นต้นไป
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (26ม.ค.) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัช
08/Jul/2015
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดตั้งแผนกคดีทุจริต-คดียาเสพติด-คดีค้ามนุษย์ ในศาลอาญา
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา การจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา แล
13/Jun/2015
ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ "2540-2550-2558"
21 พ.ค. 2558 กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่เอกสารเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ พุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2558 &
23/May/2015
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวม 6 ฉบับ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 58 -1 พฤษภาคม 58 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาใช้อำนาจตามมาตรา 44 ประกาศใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวม  6 ฉบับ ดังต่อไปนี้  
02/May/2015
ประกาศใช้แล้ว พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 : ห้ามข่มขู่ลูกหนี้
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.การทวงหนี้ พ.ศ.2558  โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษ
27/Apr/2015
ประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 : แยกหอพักชาย-หญิง และต้องมีการยินยอมของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้พักเป็นผู้เยาว์
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 หลังใช้กฎหมายเดิมมากว่า 50 ปี โดยสาระสำคัญ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา      ราชกิจจานุเบกษา ไ
24/Apr/2015
ประกาศใช้แล้ว พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 สามารถฟ้องแพ่งคดีแบบกลุ่มได้แล้ว เลี่ยงคดีซ้ำซ้อน ลดภาระศาล
ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 โดยให้เพิ่มความในหมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ตามมาตรา 222/1-222/49 ในลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
23/Apr/2015
ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 : เพิ่มโทษ “ชำเราศพ”
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในการพิจารณาคดีในปัจจุบันมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “เจ้าพนักงาน” สมควรกำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ไว้ให้ชัดเจ
23/Apr/2015
ประกาศใช้แล้ว ค่าปรับใหม่ตามกฎหมายจราจร ปรับหนักมากขึ้น
1. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน / วางไว้ที่กระจก = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.11,ม.60)   2. แผ่นป้ายทะเบียนตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ายขาว = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)   3. ติดป้ายเอี
05/Mar/2015
กฎหมายบังคับใช้แล้ว ลวนลาม-สูบบุหรี่-ใช้มือถือบนเครื่องบิน โดนโทษหมด
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 กุมภาพันธ์ 2558) มีเนื้
16/Feb/2015
ประกาศกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2558
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อ
22/Jan/2015
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล   โดยที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 ข้อ 6 ออกตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแ
19/Jan/2015
เข้าใจกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ หรือ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 หรือ กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสิทธิของผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ซึ
09/Jan/2015
"พ.ร.บ.จราจรทางบก" ฉบับแก้ไข ประกาศใช้ 31 ธันวาคม 2557 หากผู้ขับขี่ไม่ยอมทดสอบแอลกอฮอล์ ให้สันนิษฐานว่า "เมาแล้วขับ"
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก เล่ม 131 ตอน 89 เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น
03/Jan/2015
ขณะนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป
สาระสำคัญของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล คือ ห้ามจ้างลูกจ้างอายุต่ำกว่า 18 ปี, ให้ความคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในเรือประมงทุกลำ ให้จัดเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ในระหว่าง
28/Dec/2014
ประกาศใช้แล้ว : กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.
23/Dec/2014
นายจ้าง...อย่าลืม!! ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานข้ามชาติ เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558
กรมการจัดหางานได้ขอให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานข้ามชาติเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 สำหรับค่าใช้จ่ายในกระบวนกา
12/Nov/2014
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน คำขอจดทะเบียนกรรมการ คำขอจดข้อบังคับ
ทุกท่านสามารถกดหรือ click ที่ตัวหนังสือได้เลย จะได้แบบฟอร์มตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ คำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงงาน ท้ายแบบ ประวัติ หนังสือรับรอง ........................................
23/Oct/2014
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ แนวทางเพื่
13/Oct/2014
แจ้งเรื่องการต่อใบอนุญาตทำงานกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนแบบ one stop service และบัตรจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2557
เนื่องจากในขณะนี้กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนแบบ one stop service ในช่วงแรกที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังไม่ได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 หรือ 31 มีนาคม 2558 ใบอนุญาตทำงานจะหมดลงในช่วงเ
24/Sep/2014
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
อ่านคำแถลงทั้งฉบับได้ที่นี่ครับ http://thanaiphorn.com/files/policy_prayuth_12-09-57.pdf
10/Sep/2014
รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกฉบับตั้งแต่ฉบับที่ 1-119
เจตนารมณ์/นโยบาย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง
20/Aug/2014
นโยบายกระทรวงแรงงาน ตามแนวการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ตามแนวการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   download ข้อมูลได้จากที่นี่ครับ http://thanaiphorn.com/files/policyMOL_j2uly57_sent.pdf
04/Jul/2014
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐา
30/Jun/2014
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ฉบับวันที่ 25 และ 27 มิถุนายน 2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณส
30/Jun/2014
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
อ่านกฎหมายทั้งฉบับ กดตรงนี้ครับ
30/May/2014
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
อ่านกฎหมายทั้งฉบับได้ที่นี่ครับ (กดตรงนี้ครับ)
20/May/2014
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อ่านต่อได้ที่ http://thanaiphorn.com/files/ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิสูจน์สัญชาติ.pdf
21/Apr/2014
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ. ๒๕๕๗
download ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ที่นี่ครับ   download แบบพิมพ์ศาลยุติธรรม ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ที่นี่ครับ   downl
05/Apr/2014
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗
2 มี.ค. 2557 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ
10/Mar/2014
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
๑. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. ข้อบังคับ
13/Feb/2014
สภาทนายความออกประกาศ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ พ.ศ.2555
สภาทนายความออกประกาศ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เพื่อตั้งกองทุน คณะกรรมการและสำนักงาน เพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะขึ้น หวังว่าการจัดต
13/Feb/2014
กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ : อัตราเงินสมทบตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ตามที่ได้มีกฎกระทรวง “กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม” ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 นั้น   การจ่ายเง
23/Jan/2014
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 หรือโครงสร้างภาษีใหม่ (อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556) ได้ประกาศใช้แล้ว
สาระสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่   1. อัตราภาษีเงินได้ใหม่ ประกาศใช้แล้วสำหรับเงินได้ปี 2556-2557 ยกเว้น 150,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษีเหมือนเดิม   2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
27/Dec/2013
ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2556
อ่านพระราชบัญญัติทั้งฉบับ กด (click) ที่นี่ครับ   กว่าหกปีของการรอคอย และกว่าสามปีเต็มในรัฐสภา “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” ฉบับใหม่ ก็ผ่านการประกาศในราชกิจจานุเบ
20/Dec/2013
การประชุมคณะรัฐมนตรี 3 ธันวาคม 2556 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และมอบใ
06/Dec/2013
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  และให้กระ
25/Nov/2013
ผ่านร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1 หมื่นคน เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้ ใช้เฉพาะบัตรประชาชนเท่านั้น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร
22/Nov/2013
นโยบายประธานศาลฎีกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
“อำนวยความยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” คุณธรรมของศาลยุติธรรม “ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ เป็นกลาง เที่ยงธรรม”   ๑. ด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ๑.๑
22/Nov/2013
ข้อกำหนดศาลแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ออกข้อกำหนดศาลแรงาน ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ.2556 เพื่อใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
20/Nov/2013
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2556   สาระสำคัญ   1. คณะกรรมการพิจารณาก
18/Nov/2013
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ท
16/Nov/2013

เกาะติดข่าวกฎหมาย

14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา 14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา

‘ศาลแรงงาน’ พิพากษายกฟ้อง ‘บมจ.การบินไทย’ คดีจ่ายค่าตอบแทนเลิกจ้างอดีตพนักงา...

14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ 14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ

วันนี้ (14 ส.ค. 66) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลั...

13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี 13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี

 นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า อัตราการเข้าพักเดือนกรกฎาคม ปรับเพิ่ม...

12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ 12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะ...

8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย 8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย

ทำเนียบรัฐบาล 8 ส.ค.-นายกฯ เผยครม.ตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ พร้อมเห็นชอบขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงาน...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานที่ลูกจ้างสามารถทำงานที่บ้านมากขึ้น...

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา