ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

update 1 มิถุนายน 2566 : คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2565-2550
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2565     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2563     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2562    
01/Jun/2023
4 เมษายน 2566: กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ หลังเวลา Work from Home ปฏิเสธติดต่อเรื่องงานได้
ปัจจุบันรูปแบบการทำงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีการทำงานจากที่พักอาศัยของลูกจ้างหรือ Work from Home หรือจากสถานที่อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกสถานประกอบการของนายจ้างมากขึ้น   กฎหมายคุ้
04/Apr/2023
15 มกราคม 2566 : หนังสือรวมคำพิพากษา จากกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  
15/Jan/2023
รวมกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน , ฉบับ update มกราคม 2566
CLICK ที่ QRCODE               22/Aug/2021  
15/Jan/2023
11 กรกฎาคม 2565 : วิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ....ฉบับ ร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณาแล้ว (เรื่องเสร็จที่ 598/2565)
บทวิเคราะห์ฉบับนี้ เป็นบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบร่างกฎหมายสองฉบับได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กับร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ...ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว(เรื่องเสร็จที่ 59
16/Jul/2022
10 มิถุนายน 2565 กระทรวงแรงงานประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขาอาชีพ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศนี้ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ระบุในประกาศว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มี
13/Jun/2022
15 ธันวาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
16/Dec/2021
6 ตุลาคม 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ  ที่อยู่อาศัยลูกจ้างได้รับผลกระทบจนเดินทางไปทำงานไม่ได้ ขอให้นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่
06/Oct/2021
6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-service
CLICK : https://e-service.doe.go.th/ และทำตามขั้นตอนผ่านการลงทะเบียนก่อน
06/Oct/2021
19 สค. 64 เป็นต้นไป บังคับใช้ระเบียบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างฉบับใหม่ อำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้รวดเร็วขึ้น
กระทรวงแรงงานเผยราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
26/Sep/2021
update สิงหาคม 2564 : ยื่นคำร้องออนไลน์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
CLICK : eserviceบริการประชาชนและสถานประกอบการ    สำหรับลูกจ้าง 1. ร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน  2. ลงทะเบียนกิจกรรมฝึกอบรม/สัมนา  3. ขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรง
22/Aug/2021
update 7 สิงหาคม 2564 : คำพิพากษาเกี่ยวกับความเป็นลูกจ้าง-นายจ้าง ปี 2554-2563
อ่านต่อได้ที่นี่ CLICK 
07/Aug/2021
update 7 สิงหาคม 2564 : คำพิพากษาเกี่ยวกับเลิกจ้าง-ลาออก ปี 2555 - 2564
อ่านต่อได้ที่นี่ : CLICK
07/Aug/2021
update : 7 สิงหาคม 2564 กสร. ชี้แจงประเด็นในสื่อออนไลน์ กรณีนายจ้างหักเงินเยียวยาที่ลูกจ้างได้รับสิทธิกรณีเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเงินเดือน เป็นเหตุให้ลูกจ้างขาดรายได้ที่ควรได้รับ จำนวน 2,500 บาท ถือว่านายจ้างละเมิดสิทธิ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวชี้แจง ประเด็นสื่อออนไลน์มีการวิจารณ์ว่า สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าเมื่อลูกจ้างได้รับเงินเยียวยา
07/Aug/2021
update : 7 สิงหาคม 2564 ประกาศกสร. เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์ประกอบการลาป่วย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์ประกอบการลาป่วย ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรอ
07/Aug/2021
update 7 สิงหาคม 2564 : คำพิพากษาเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน ปี 2560-2564
อ่าน CLICK คำพิพากษาเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงานปี 2560-2564
21/Jul/2021
update 7 สิงหาคม 2564 : คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2563-2550
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2563     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2562     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2561    
05/May/2021
5 พฤษภาคม 2564 : นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น สามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้
"เงื่อนไข" ผู้รับสิทธิ์   เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม.33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน หรือใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุส
05/May/2021
นายจ้างสั่งหยุดงานไม่จ่ายค่าจ้างผิดหรือไม่
รายการ วันนี้ประเทศไทย What happened Thailand โดย ทนายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนาราย์และเพื่อน  ดู CLIP ได้ที่ https://www.youtube.com/watc
07/Mar/2021
29 มกราคม 2564 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. 2564
กรณีที่นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกันตน โดยสถานประกอบการดังกล่าวเลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว และไม่สามารถติดตามตัวนายจ้างได้ หรือนายจ้างไม่แจ้งขึ้นทะเบียนในกรณีอื่นๆ ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อ
31/Jan/2021
29 มกราคม 2564 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับประโยชน์ทดแทนฉบับใหม่ สามารถยื่นคำขอชดเชยกรณีว่างงาน-ชราภาพได้ทางออนไลน์
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 22 ง วันที่ 29 มกราคม มีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำ
31/Jan/2021
7 มกราคม 2564 สำนักงานประกันสังคมออกแนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และกรณีฝากครรภ์ 1,500 บาทต่อ 1 ครรภ์ รวมไม่เกิน 5 ครั้ง
ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่นี่ DOWNLOAD
21/Jan/2021
24 ธันวาคม 2563 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างโดยให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง ไม่จ่ายค่าจ้าง หรือจ่ายตามที่ตกลงกันก็ได้
เป็นประกาศกรมฯ เรื่อง แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ อ่านต่อที่ prakard
13/Jan/2021
30 ธันวาคม 2563 มีประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 มกราคม-มีนาคม 2564
สาระสำคัญ คือ ให้ลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 โดยลูกจ้างลดเหลือ ร้อยละ 3 และนายจ้างลดเหลือ ร้อยละ 3   อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.rat
13/Jan/2021
30 ธันวาคม 2563 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
สาระสำคัญ คือ  ให้คนต่างด้าวสามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคน
13/Jan/2021
12 มกราคม 2564 มีประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2)
โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มก
13/Jan/2021
30 ธันวาคม 2563 บังคับใช้กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563
30 ธันวาคม 2563 มีประกาศจ่ายว่างงานเพราะโควิดระลอกใหม่   โดยจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคระบาด) สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน แต่ไม่ได้ทำงาน
13/Jan/2021
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน , ธันวาคม 2563
 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยก
05/Dec/2020
รวมกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน , ธค. 63
CLICK ที่ QRCODE            
05/Dec/2020
องค์การแรงงาน ณ พฤศจิกายน 2563 , update ธันวาคม 2563
 จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2563    จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2563  แยกรา
09/Oct/2020
13 สิงหาคม 2563 ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน Online (e-form for SSO benefits)
กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน) กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง) กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน คลิกที่นี่ !!  
22/Aug/2020
20 สิงหาคม 2563 ประกาศกรมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการประกาศวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
อ่านในไฟล์ที่แนบมานี้         0505190863.PDF    
22/Aug/2020
คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ มาตรา 9 กรณีนายจ้างผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกจ้าง (เรียกดอกเบี้ย)
กรณีนายจ้างผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกจ้าง (เรียกดอกเบี้ย) คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ขนาดไฟล์ 61-8837-8845.pdf 8837-8845/2561 171 kB 61-6729.pdf
10/Jul/2020
ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ร่วมใจสู้ภัย ฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน 17 มิถุนายน - 15 กันยายน 2563
ข่าวดี!!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับศาลแรงงานกลาง จัดตั้งศูนย์  "คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถึใหม่-สู้ภัยโควิด" เริ่ม 17 มิ.ย. 63   ขอเรียนเชิญประชาชนที่มีความสนใ
02/Jul/2020
ความแตกต่างระหว่างเหตุสุดวิสัยกับเหตุซึ่งเป็นความจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว
อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเหตุสุดวิสัย กับความจำเป็นที่สถานประกอบกิจการต้องหยุดการทำงาน เนื่องด้วยสถานะการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดู CLIP ได้ที่นี่ CLICK ครับ
20/Jun/2020
รวมกฎหมายแรงงานที่สำคัญ (ป.พ.พ. / แรงงานสัมพันธ์ / คุ้มครองแรงงาน / เงินทดแทน / ประกันสังคม / จัดตั้งศาลแรงงาน / ผู้รับงานไปทำที่บ้าน / ความปลอดภัย) update ทุกฉบับแก้ไข พฤษภาคม 2563
ขณะนี้ (ตุลาคม 2563)เวบไซด์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ท่านสามารถสืบค้นกฎหมายได้ที่ link นี้แทน http://search.test.tangerine.co.th/     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ
05/May/2020
บังคับใช้แล้วกฎกระทรวงแรงงานชดเชยเหตุสุดวิสัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึงสิงหาคม 2563 ลูกจ้างรับสูงสุดเดือนละ 9,300 บาท
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน ซึ่งลงนามโดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  2 ฉบับ ประกอบด้วย  กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์
18/Apr/2020
ราชกิจจาฯเผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้าง ,update 10 เมษายน 2563
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 ลงนามโดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
10/Apr/2020
ระบบการรับต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ , มกราคม 2563
CLICK ที่นี่ครับ
03/Jan/2020
คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลากิจธุระอันจำเป็นหมายถึงอย่างไร การเปลี่ยนตัวนายจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ลาเพื่อคลอดบุตร ฯลฯ
อ่าน CLICK
02/Dec/2019
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงาน พฤศจิกายน 2562
สหภาพแรงงาน      - แบบกรอกประวัติ      - แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน (รส.1.4)      - ท้ายแบบคำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (รส.1.4)   &nb
16/Nov/2019
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563
การดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยแรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ              1.นายจ้างดำเนินการเอง กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้
08/Nov/2019
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7 ฉบับ พ.ศ.2541-2562
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7 ฉบับ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระรา
08/Nov/2019
แบบฟอร์มคดีแรงงาน (update 24 สิงหาคม 2562)
แบบฟอร์มคดีแรงงาน   แบบฟอร์มศาลแรงงาน ลำดับ ชื่อเอกสาร (คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด) 1 รง.1  คำฟ้องคดีแรงงาน 2 รง.2 &nb
24/Aug/2019
UPDATE มีนาคม 2562 จนถึงฉบับที่ 31 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
อ่านกฎหมายทั้งฉบับได้ที่นี่ครับ CLICK :  thanaiphorn
17/Aug/2019
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานสามารถยื่นขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานสามารถยื่นขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้   ▶ สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15
11/Jul/2019
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
CLICK  https://youtu.be/lC6ShtEVOzs
06/Jun/2019
12 เมษายน 2562 การยื่นแบบคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน (คร.7) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ผ่านทางระบบออนไลน์
CLICK  : การยื่นคำร้องระบบออนไลน์   อ่านวิธีการยื่นคำร้องระบบออนไลน์  
12/Apr/2019
ข้อหารือด้านกฎหมายตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ โดยแยกตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อหารือด้านกฎหมายตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ โดยแยกตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายความปลอดภัยแรงงานฯ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อื่น ๆ
10/Jan/2019
ข้อหารือด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณี "วันหยุด" ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
ข้อหารือด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณี "วันหยุด" ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ประเด็นหารือ    
10/Jan/2019
คำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงาน พ.ศ. 2561 update วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 CLICK คำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงาน 2561 
06/Nov/2018
10 ตุลาคม 61 ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 เอื้อนายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับประโยชน์เต็มที่
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีผล
12/Oct/2018
รวมคำพิพากษาศาลฯ การโอนการจ้างและการเปลี่ยนตัวนายจ้าง
รวมคำพิพากษาศาลฯ กรณีการโอนการจ้างงานและการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง อ่าน CLICK
01/Oct/2018
รวมคำพิพากษาศาลฯ เกี่ยวกับการเกษียณอายุ
รวมคำพิพากษาศาลฯกรณีการเกษียณอายุ อ่าน CLICK 
01/Oct/2018
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีเข้าข่ายตามมาตรา 75 หยุดกิจการชั่วคราว
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีที่เข้าข่ายตามมาตรา 75 (หยุดกิจการชั่วคราว) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  CLICK : deeka_75
11/Sep/2018
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ตามมาตรา 120 การย้ายสถานประกอบกิจการ
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ตามมาตรา 120 (การย้ายสถานประกอบกิจการ) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 CLIK : deeka 120
11/Sep/2018
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2561-2516
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2561     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2560     คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2559     คำพิพ
16/Aug/2018
27 กรกฎาคม 2561 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลางศาลแรงงานภาค 1 และศาลแรงงานภาค 7 พ.ศ. 2561 บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค1 และศาลแรงงานภาค 7 พ.ศ. 2561 เนื้อหา 7 มาตรา    มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแร
29/Jul/2018
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
          Download ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรี
24/Jul/2018
“จ้างเหมาบริการ” ในหน่วยงานราชการ ถือว่าเป็น "สัญญาจ้างแรงงาน" หากมิได้คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ และต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า
“จ้างเหมาบริการ” เป็นสัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ? โดย นายปกครอง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕ ได้นิยาม “นายจ้าง” “ลูกจ้าง” ไว้โดยมีนิติสัมพันธ์ในลัก
22/May/2018
2 เมษายน 2561 เช็คกฎหมายเกี่ยวกับคนงาน 6 ฉบับ ที่กำลังมา
คุยกับนักวิจัยด้านแรงงาน มอง 6 กฎหมายเกี่ยวกับคนงานที่กำลังจะออกมาบังคับใช้ พร้อมทั้งไฮไลท์ข้อจำกัดของกฎหมายหลายฉบับที่ยังขาดกลไกแก้ไข และข้อเสนอแนะสร้างหน่วยจัดการและสื่อสารความรู้   1 เดื
02/Apr/2018
29 มีนาคม 2561 แนวทางการให้บริการทางการแพทย์ตามสิทธิประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ อ่าน CLICK
29/Mar/2018
27 มีนาคม 2561 บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบจ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์ผู้ประกันตน บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เห็นชอบให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร โดยสนับสนุนค่าฝ
29/Mar/2018
28 มีนาคม 2561 ผลการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพประกันสังคม ระหว่างเดือนสิงหาคม  - พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามไฟล์ pdf ที่แนบมาพร้อมนี
29/Mar/2018
23 มีนาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับร่างวาระแรก พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่แล้ว
วันที่ 23 มีนาคม 2561 รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแ
29/Mar/2018
กฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานทุกฉบับ
          คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเ
23/Feb/2018
18 มกราคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.....โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง แม้ขาดส่งเป็นระยะเวลานานมาก ก็กลับเข้าได้รับสิทธิเท่าเดิม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2561  วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว   สาระสำคัญ คือ เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการ
16/Jan/2018
‘ปิดงานมิตซูแอร์’ : ความเกลียดกลัวสหภาพแรงงาน คัดออกเพื่อถางทางเดินทุนให้ราบเรียบ
บทความนี้เขียนขึ้นมาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางที่กระแสสังคมโดยเฉพาะทาง social media โหมกระหน่ำโจมตีสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ประเทศไทย ภายหลังที่บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเ
16/Jan/2018
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2560
          click หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
27/Dec/2017
ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างงานหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2561

18/Dec/2017
การแถลงข่าว “สถานการณ์การเลิกจ้างคนงานกับข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมที่ยังรอการปฎิรูป”
ใบแถลงข่าว “สถานการณ์การเลิกจ้างคนงานกับข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมที่ยังรอการปฎิรูป” วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00–11.20 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ มักกะสัน กรุงเทพม
12/Dec/2017
รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2559
File Description   0001.pdf ข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน   0002.pdf ข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์   0003.pdf
07/Dec/2017
นักวิจัยชี้ 11 นโยบาย รมว.แรงงานคนใหม่ ‘จับเสือมือเปล่า’ เปิด 8 ปมร้อนที่ยังไม่แก้
คุย กับ บุษยรัตน์ นักวิจัยประเด็นสิทธิแรงงาน ประเมิน 11 นโยบาย ของ รมว.แรงงานคนใหม่ ระบุที่เหมือน ‘จับเสือมือเปล่า’ เหตุมีกฎหมาย-กลไกบังคับใช้อยู่แล้ว พร้อมเปิด 8 ประเด็นร้อน ที่ยังไม
06/Dec/2017
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ให้ศาลฎีกา
18/Nov/2017
ประกาศกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบกิจการหยุดงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ประกาศกระทรวงแรงงาน 20 ตุลาคม 2560 (แต่คาดว่าน่าจะพึ่งออกเมื่อ 24 ตุลาคม 2560) ขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบกิจการหยุดงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ลูกจ้างได้ไปเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ
25/Oct/2017
รวมคำพิพากษาศาลฏีกาด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 2551-2556
คำพิพากษาศาลฎีกาด้านแรงงานสัมพันธ์ ปี 2556   คลิก   คำพิพากษาศาลฎีกาด้านแรงงานสัมพันธ์ ปี 2555  คลิก   คำพิพากษาศาลฎีกาด้านแรงงานสัมพันธ์ ปี 2554  &
16/Oct/2017
กฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่รวมการแก้ไขทุกฉบับ ทุกมาตราแล้ว
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ยกเลิกการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับก
11/Oct/2017
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
File คำอธิบาย     p_006.pdf คำชี้แจง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
01/Oct/2017
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 กสร. ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบั
04/Sep/2017
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ...ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (15 สิงหาคม 2560)
เอกสารแนบ File คำอธิบาย     d_001.pdf ร่างที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (๑๕ ส
02/Sep/2017
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายกรณีนี้
HR บริษัทแห่งหนึ่ง ถามมาว่า “จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้าง” พบว่า มีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ได้วางบรรทัดฐานเรื่องนี้ไว้ ดังนี้   (1) ความ
18/Aug/2017
แม้ลูกจ้าง “ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง” แต่มีหลายกรณีที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาแล้วว่า นายจ้างไม่สามารถไล่ออกได้
แม้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 จะกำหนดว่ามีกรณีใดบ้างที่ลูกจ้างฝ่าฝืน นายจ้างสามารถไล่ออกได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 7 เรื่องเหล่านั้น ได้แก่ (1) ทุจริตต่อหน้าที่ (2) กระทำความผิดอาญาต่อนาย
18/Aug/2017
15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำ
15/Aug/2017
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
24/Jul/2017
เปิดเนื้อหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 : “แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน”
บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 02-07-2560   หรืออ่านได้ที่นี่ http://prachatai.com/journal/2017/07/72284   ภายหลังจากที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้
02/Jul/2017
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ดาวน์โหลด พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560   สาระสำคัญ ปรับปรุงพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาง
23/Jun/2017
อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการตามมาตรา 120 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กรณีแบบไหนจึงเรียกว่า "ย้ายสถานประกอบการ"
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘ (อ่านคำพิพากษาฉบับเต็ม click) เรื่อง นายจ้างมีเจตนาย้ายสำนักงานจากกรุงเทพ ไปจังหวัดสมุทรสาคร โดยทยอยย้ายทีละแผนกรวมเวลา ๒ ปีเศษ จึงปิดการดำเนินการที่สาขาก
04/Jun/2017
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔๙ วรรคสอง (๖) และมาตรา ๒๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก
04/Jun/2017
พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
อ่านรายละเอียดพระราชกฤษฎีกาได้ที่นี่   อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
12/Apr/2017
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นแรงงานตั้งแต่ปี 2516-2559
1 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๙   2 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ ๒๕๕๘   3 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๗   4 คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๕๕๖
14/Dec/2016
10 เหตุผล ทำไมค่าจ้างขั้นต่ำต้องปรับเท่ากันทั้งประเทศ
10 เหตุผลที่ค่าจ้างขั้นต่ำต้องปรับเท่ากันทั้งประเทศ แย้งมติบอร์ดค่าจ้างที่ปรับขึ้น 4 กลุ่มจังหวัด เหตุก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น และขัดแย้งกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4 ประการ
03/Nov/2016
สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน พ.ศ. 2557 จัดทำโดยกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมษายน 2559
 เล่มที่ 1 อ่าน click ที่นี่ เล่มที่ 2 อ่าน click ที่นี่
15/Oct/2016
14 กันยายน 2559 อย่าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบ “เสียไม่ได้”: ภาพสะท้อนความไร้น้ำยาของบอร์ดค่าจ้างแบบไทยๆ
ระหว่างกำลังดื่มด่ำกับกาแฟถ้วยโปรด ดิฉันก็นั่งอ่านบทความเรื่องหนึ่งไปด้วย พลันก็ทำให้กาแฟตรงหน้าราวกับไม่อร่อยไปพริบตาและไม่อยากดื่มอีกต่อไป หลังจากได้อ่านบทความของยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อ
11/Sep/2016
9 กันยายน 2559 ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (ที่ไม่เนื่องจากการทำงาน) รวม 3 เรื่อง โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อสังเกตจากสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อนต่อประกาศสำนักงานประกันสังคมทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว   เดิมทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50 %  ของค่าจ้างตลอดชีวิต โ
09/Sep/2016
รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ.2559
  File คำอธิบาย     0001.pdf ข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน     0002.pdf ข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์ &nb
18/Aug/2016
เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 กับรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 และข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย : 8 ประเด็น ลุ่มๆดอนๆกับอนาคตการปฏิรูปด้านแรงงาน มองผ่านมาตรา 41, 42, 44, 47, 48, 74,133,178
นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2558 ที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะที่ได้ยกร่างขึ้นมา หลังจากนั้นทางค
24/Jul/2016
มาตรา 13 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ใครบ้างที่จะสามารถลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องได้?
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13 ได้บัญญัติไว้ว่า   “การเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ
03/May/2016
28 มีนาคม 2559 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รับทราบผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องปฏิรูปการแรงงาน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ ผลการพิจารณาของกระทรวงแรงงานและกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง ปฏิรูปการแร
31/Mar/2016
สรุปการเสวนา เรื่อง “พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518”
สรุปการเสวนา เรื่อง “พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ INDUSTRIALL GLOBAL
27/Mar/2016
เปิดร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย : อะไรคงอยู่ อะไรหายไปในประเด็น “แรงงาน”
กว่า 4 เดือนเต็มนับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2558 ที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะที่ได้ยกร่างขึ้นมา
15/Feb/2016
วิธีปฏิบัติในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการชุมนุมของสหภาพแรงงานและองค์กรแรงงาน
ค้นหาข้อมูลสถานีตำรวจสำหรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ   หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ   พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
18/Dec/2015
ย้อนมองสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในรอบปี 2558 : ได้สิทธิแรงงานน้อยนิด อยู่อย่างปกปิด และมักถูกลืมในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเสมอ
อย่างน้อยมาถึงวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องถกเถียงแล้วว่า “แรงงานข้ามชาติ” สำคัญอย่างไรกับประเทศไทย เพราะกลุ่มแรงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เพียงแค่แรงงานในระบบและแรง งานนอกระบบเท่านั้น เคยม
17/Dec/2015
อะไรใช้สิทธิได้ - ใช้สิทธิไม่ได้ : แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 อย่างละเอียดตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร
15/Dec/2015
ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน : พฤศจิกายน 2558
  รายการการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน คลิ้ก   รายการการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส คลิ้ก
30/Oct/2015
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มีสาระสำคัญในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้   กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย : เพ
10/Sep/2015
“เรียนรู้ เข้าใจ เส้นทางการเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ”
“เรียนรู้ เข้าใจ เส้นทางการเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ” กรณีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ...   ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบ
09/Aug/2015
การยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานต่อนายจ้าง ครอบคลุมถึงลูกจ้างรับเหมาค่าแรง หรือไม่ อย่างไร
ในประเด็นนี้กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เคยตอบคำถามสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี จดหมายลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
01/Aug/2015
อีก 4 เดือนข้างหน้า ประเทศไทยจะมีกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ 2558 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต
23/Jun/2015
“ค่าจ้างขั้นต่ำ” VS “ค่าจ้างลอยตัว”: ความเป็นธรรมของ “คนขายแรง” ใครกำหนด?
"บิ๊กตู่" ซัด! ค่าแรง 300 บ. เป็นอุปสรรคนักลงทุน ทำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ (มติชน 8 มิ.ย. 58)   กระทรวงแรงงานเร่งชี้แจง ลอยตัวแค่งานวิจัย ค่าแรงยังวันละ 300 (ไทยรัฐ 9 มิ.ย. 5
15/Jun/2015
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป   โ
22/May/2015
เกาะติดสถานการณ์กองทุนประกันสังคม กับการที่บอร์ดอนุมัติให้มีการเดินทางไปดูงานที่ประเทศเยอรมนี
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน กรณีคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเรื่องการไปติดตามผลที่ สปส.นำเงินไปลงทุนที่ประเทศเยอรมนี และเพื่อรับทราบข้อมูล
22/Apr/2015
‘หลุมพรางนายจ้าง’ กับการเลิกจ้าง ‘สหภาพแรงงาน’ ที่ไม่เป็นธรรมโดยถูกกฎหมาย
เพราะชีวิตแรงงานในระบบ คือ ชีวิตที่มีความเสี่ยงกับสภาพการจ้างงานที่ดูราวกับว่า “มั่นคง แน่นอน” มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหลายฉบับ แต่ใครจะรู้บ้างว่า “แรงงานในระบบ” คือ ชีวิตบนเส้นด
15/Mar/2015
ผลการพิจารณาวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ....ฉบับ สนช. เมื่อ 5 มีนาคม 2558
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 20.38 น. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 179 คน ได้ลงมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั
10/Mar/2015
5 มีนาคม 2558 จับตาวาระ 3 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ....วาระสุดท้าย ก่อนประกาศใช้อีก 4 เดือนข้างหน้านี้
5 มีนาคม 2558 จับตาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ....โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคม ได้นำส
05/Mar/2015
แถลงการณ์เจตนารมณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เมื่อ 31 มกราคม พ.ศ.2558 ยืนยันนิยามคำว่า “ว่างงาน” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
แถลงการณ์เจตนารมณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เมื่อ 31 มกราคม พ.ศ.2558 ยืนยันนิยามคำว่า “ว่างงาน” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พร้อมคัดค้านถึงที่สุด ย้ำนิยามในร่างกฎหม
02/Feb/2015
“ความเหมือนที่แตกต่าง” : มองผ่าน “กองทุนการออมแห่งชาติ” กับ “ประกันสังคมมาตรา 40″
จากรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนักโดยอ้างถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวัน ที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอถอนเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช
28/Dec/2014
Infographic นำเสนอข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะประกันสังคมมาตรา 40
Infographic เป็นการนำเสนอข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ สถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ ในรูปแบบย่นย่อ เข้าใจง่าย สวยงาม น่าสนใจ ทันสมัยและง่ายต่อการจดจำ 
01/Dec/2014
“4 + 3”: ช่องทางการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชน ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ระบุขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ดังนี้   มาตรา 14 พระมหากษัตริย์ทรงตร
14/Aug/2014
วิเคราะห์กฎหมายมาตรา 75 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับความคาบเกี่ยวกับ มาตรา 52 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 นายจ้างต้องขออนุญาตศาลแรงงานก่อนหรือไม่ ?
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   มาตรา 75 ในกรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นโดยเหต
01/Aug/2014
“เลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง” : ต้อง “ถูกขั้นตอนกฎหมาย” และ “เป็นธรรม”
ในช่วงนี้พบสถานการณ์กรณีประธานสหภาพแรงงานหรือกรรมการสหภาพแรงงานหลายๆแห่งที่มีสถานะ เป็น “กรรมการลูกจ้างด้วย” ถูกนายจ้างขออำนาจศาลแรงงานเลิกจ้างจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคต
17/Jul/2014
“เข้าใจ” คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22326-22404/ 2555 สิทธิลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ศาลแรงงานกลาง (มีนบุรี) ได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 22326-22404 /2555 เกี่ยวกับการจ้างเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
04/Jul/2014
สิทธิของลูกจ้างตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533: เมื่อนายจ้าง “ปิดงาน” เกิน 6 เดือน
สิ้นเดือนเมษายน 2557 ก็จะครบระยะเวลา 6 เดือนพอดีที่นายจ้างบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ได้ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย รวม 44 คน ทำให้พนักงา
18/Apr/2014
แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติจากพม่า ลาว กัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติจากพม่า ลาว กัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยหนังสือฉบับนี้จะบอกขั้นตอนของหน่
01/Apr/2014
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน
การนัดหยุดงาน หรือการปิดงาน  เป็นวิธีการขึ้นรุนแรงเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายต้องยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอของฝ่ายตน  วิธีการเช่นนี้เป็นมาตรการทางแรงงานสัมพันธ์ขั้นสุดท้ายในการระงับข้
27/Mar/2014
เข้าใจขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน
ลักษณะพิเศษของการดำเนินคดีแรงงาน   การดำเนินคดีแรงงาน โจทก์และจำเลยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าการฟ้อง การส่งหมาย การสืบพยาน หรือการบังคับคดี โดยเฉพาะการสืบพยานที่ศาลแรงง
13/Feb/2014
การปิดงานและการนัดหยุดงาน คืออะไร และทำไมลูกจ้างถึงไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงปิดงานหรือนัดหยุดงาน
ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับพนักงานบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด เลขที่ 92 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 44 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไท
23/Jan/2014
สรุปผลงานกระทรวงแรงงานปี 56 กับความล้มเหลวเชิงนโยบาย 13 เรื่อง
ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานมีรัฐมนตรีประจำกระทรวง 2 คน คือ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ และร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พบว่ามีการประกาศใช้นโยบายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานที่เห็นได้ชัด เพียง 2
03/Jan/2014
วิเคราะห์การบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เป็นวันที่ พรบ. คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ทางสำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกา
27/Dec/2013
กฎหมายและกลไกที่ใช้คุ้มครอง “ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย”
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพื่อให้ “ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอ
28/Nov/2013
สถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ ณ เดือนตุลาคม 2556
ประเด็นสำคัญที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ (1) ความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ   (2) กว่าจะเป็นกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ : การขับเคลื่อนของกระทรวงการคลัง และเครือข่ายแร
25/Nov/2013
ช่องว่างของพ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ต่อการเอาเปรียบแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศยังคงมีอยู่และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเฉพาะการหลอกลวงแรงงานโดยสาย/นายหน้าเถื่อน ทั้งนี้เนื่องจากยังมีแรงงานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอยู่จำ
23/Nov/2013
“แรงงานนอกระบบ” : เพราะไม่อยู่ภายใต้นิยามคำว่า “ลูกจ้าง” การรวมตัว-เจรจาต่อรองจึงมีข้อจำกัด
เพราะสิทธิการจัดตั้งองค์กรและการเจรจาต่อรองของแรงงานในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  เพราะเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์กร การเจร
20/Nov/2013
ข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 2518: 18 ประเด็นสำคัญที่ยังขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชน
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่ไม่สามารถนำไปสู่การรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมของสหภาพแรงงานได้จริง มีรายละเอียดต่อไปนี้   (1) ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานและเป็นกรรมกา
20/Nov/2013
“แรงงาน” กับ “การตรวจสารเสพติดในร่างกาย” : ความสมดุลระหว่างสิทธิของ “นายจ้าง” และสิทธิส่วนบุคคลของ “ลูกจ้าง” ตอนที่ 2
เป็นบทความต่อจาก....ตอนที่ 1 : อ่านตอนที่ 1 กดที่นี่ครับ (1)   ลูกจ้างกับ “สิทธิส่วนบุคคล” ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
16/Nov/2013
“แรงงาน” กับ “การตรวจสารเสพติดในร่างกาย” : ความสมดุลระหว่างสิทธิของ “นายจ้าง” และสิทธิส่วนบุคคลของ “ลูกจ้าง” ตอนที่ 1
ทุกๆครั้งที่มี “แรงงานข้ามชาติ” เข้ามาขอคำปรึกษาเรื่อง “ถูกนายจ้างไล่ออกหรือให้ออกจากงาน เพราะถูกตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย” ดิฉันมักต้องย้ำกับ “แรงงาน” ในฐานะที่เป
16/Nov/2013
จับตา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ.... ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 10 ประเด็นที่หายไปในการพิจารณา
แม้ว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเสร็จสิ้นมาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 และจัดส่งรายงานการพิจารณาให้ประธานสภาผู้แ
16/Nov/2013

เกาะติดข่าวกฎหมาย

14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา 14 สิงหาคม 2566 : มิได้กระทำผิดสัญญา! ศาลแรงงานฯยกฟ้อง‘การบินไทย’ คดีค่าชดเชยเลิกจ้าง 40 อดีต พนง. , สำนักข่าวอิศรา

‘ศาลแรงงาน’ พิพากษายกฟ้อง ‘บมจ.การบินไทย’ คดีจ่ายค่าตอบแทนเลิกจ้างอดีตพนักงา...

14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ 14 สิงหาคม 2566 : รมว.มหาดไทย แจงปมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. , กรุงเทพธุรกิจ

วันนี้ (14 ส.ค. 66) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลั...

13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี 13 สิงหาคม 2566 : ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ยังขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง , ข่าวเด็ดเจ็ดสี

 นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า อัตราการเข้าพักเดือนกรกฎาคม ปรับเพิ่ม...

12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ 12 สิงหาคม 2566 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสถิติปี66 สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นคน, กรุงเทพธุรกิจ

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะ...

8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย 8 สิงหาคม 2566 : ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงานถึง 30 ก.ย. , สำนักข่าวไทย

ทำเนียบรัฐบาล 8 ส.ค.-นายกฯ เผยครม.ตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ พร้อมเห็นชอบขยายเวลาแรงงานต่างด้าวทำงาน...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH UPDATE 16-02-66: การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ทำงาน , THE STANDARD WEALTH

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานที่ลูกจ้างสามารถทำงานที่บ้านมากขึ้น...

update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ update 11-11-65 : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา